WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 15808|回复: 195

【JB TEH BENG】全新山都有,没有最好只有更好.........

  [复制链接]
发表于 2024-5-2 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

×
本帖最后由 进口汽车 于 2024-7-9 12:19 编辑 3 z2 D$ t' L  G- W9 s
# e- k( {$ _- R3 H

3 n/ O& d, `9 W. t! R, f3 \
JB TehBeng
- H% N' H. N4 i" }: @: a7 y- 好奶 ★ 好茶 ★ 好人 -

  N/ ?% ^! H7 P: ]8 Y4 d# }2 ^, [8 C3 \3 o; L
新山品茶服务,就在JB TehBeng6 V- H( j- G7 o- P, L$ o
8 g3 _2 ~9 f, l# v' c

9 o1 p  w& z) A7 U5 Q5 V% @: w( x  k2 Q6 j5 O5 B' r: y
Kulai · N.Bestari · Bkt Indah  · Sri Yaacob · Perling · Nusa Idaman · Tmn Daya · Desa Tebrau · Austin · Pelangi · Tmn Abad · Tmn Sentosa · NearCIQ · Kebun Teh · Bayu Puteri · Permas Jaya
/ f" p' D) j# k& A" v- e# l, i! j, M0 K

6 S8 H( A5 t8 k4 ~: s9 c$ f* C2 ?. F6 I9 T0 ?
< 极品泰妹 * 越南妹 * 印尼妹 * 本地妹 * 寮国妹 >
! a( z# \6 @" s11:30am~4:00am
9 x% R! [' V; H6 B- p% B(3:30am Last Call)

" w3 l! h' N3 ?2 H& B! X3 N% w
1 ^9 |6 L2 T; j
7 ?; C+ R8 F5 j, l* L; E
# F0 A+ s* D! b. d! }4 ]
<iNCALL> <OUTCALL>5 J! Z1 }2 Q! A! L
喝酒 ! 摇头 ! KTV ! 包夜 ! 包钟 ! 包夜 ! 包房间 ! 5 A9 l! V2 n+ u; D$ u
小姐姐小妹妹们等着您们哦

0 _$ h0 L6 m$ D; o* [" S( [" h6 b4 z+ _  f# O9 R7 Z  w7 N
Call Booking : 0109080954 / 0109080209
  s+ y; j' S% M
/ E1 h! m. f: L+ x& p& KWhataspp Booking : 9 s* P8 q1 n( I7 |' b9 B
请点击这里/Please Click Here 1   W, n  x. S1 S4 T5 m& f
请点击这里/Please Click Here 2

5 ?# o- k! v) f8 d/ W- c1 l/ Q6 R+ m7 |/ L7 d
WeChat : $ t# w6 j: s) I; l# s$ y1 j& U
AdelineGirl888
- a& Z2 ?/ v8 A2 p! n* e3 c8 Z, u

5 U5 Q* n, B$ h+ f9 nMichat : JBTehBeng
' c" H; {. l0 p, _9 P8 WInstagram: adelinejbsvc
5 a- z7 G" c, [& q: C# I( a3 w# J0 d
Telegram Booking : " G- Q6 S8 v5 y  f+ v
请点击这里/Please Click Here
# x: Z" {* ^, A! Q8 w1 j
6 x6 q8 C2 y2 y% v7 U  F( o) YTelegram Channel (每日更新/daily update) : https://t.me/JBTEHBENG
, R2 B$ V' o" v; u6 I8 [
( t4 O# \/ K4 N% e, D  e
VVIP Telegram Channel (VVIP Fr第一资讯频道)
: https://t.me/JBTehBengVIP
$ N9 B; B& F( S

6 s& ~6 M6 f5 }- V5 ]3 v
4 o  Q! G3 y! _4 ?7 }6 |WEBSITE 网站 :jbtehbeng.com( F) @6 m, N4 L1 M' w$ ]1 x+ \* N

2 }/ w( B  o  q. }- t/ _: m; H
===BktIndah/NusaBestari/SriYaacob/Perling===$ v( C5 _" Y4 H" c
& h" [# j0 l. P
, I3 M6 F/ f# P' K/ U  F* o
Nusa Bestari(BktIndah) Hotel (1)4 e, N; Y1 L8 c, Z7 e9 O
新山  顺利花园(武吉英达) 酒店 (1)
1 A4 i5 f, t6 m: e- P
此酒店含有SPA 设施,可和客服人员要求使用设施# j7 K& e: B; I! s8 x1 z
This hotel include SPA facilities , just inform our customer service if needed

2 r1 I& O# j3 _8 B. O! E" H2 Z; W8 q. B3 O6 h) z

2 I) u9 B) y" Y; s2 d- uName : Miso: ^) V8 j9 w1 P/ T, g$ Z6 t7 I: q
Region : Thailand

& `$ [3 l, D+ j- F- q/ f9 a2 U' {- A2 ]' ~
* l; N3 Z4 o, ]' l& z& b6 t8 N
Name : NN
  g  ~* `9 H  ZRegion : Laos

7 ?7 a# y& M) s( I: V
& [# v, M+ Y) Y3 R+ O2 C  ~3 b/ p- {7 a6 V6 y! R/ _/ a2 T
Name : Anny  m( C- A7 ], a  D+ I
Region : Thailand

0 K8 `; L: f) v4 L5 Z6 A8 }) {6 y) j' m; I# c$ L6 V8 b
* p5 L3 ?0 G% g
Name : Mona
: g9 K( e/ Y: |* ?4 K: vRegion : Thailand

6 {+ g. y$ Q! f- V2 A7 U( {, q& `" y8 f% h6 c& O0 b, x+ @

0 A1 A9 ]- U' n7 p# j" H& HName : Pat5 ^  U% U6 e) E' {6 Y  E
Region : Thailand

' V( x# ]2 ]7 ~1 M) }
* ?- M8 ?- i' {/ M9 P2 y
0 r% O$ M8 `  y" y4 K* fName : Irene
! \8 B5 W% K4 @) `- FRegion : Thailand
5 ]# c) {, C6 a5 d. ?* M

( N; J* e+ }' x  v8 H$ q2 D/ q
, ]7 Q4 H& i9 ?- S, KName : Nova
9 t3 f4 O. }  d* l7 k3 v+ eRegion :Cambodia
9 u7 Z" d) ~; V2 a7 ?
+ x3 s, d' [" d* ^- }

" D; H/ e9 d9 D0 ^4 U8 a7 VName : Ting
4 w8 y) d, G- G. n6 ?2 Y: TRegion : Thailand

1 ~1 i; W/ |& N( ^4 S6 i. V& U2 j/ }

/ a$ v: u. U2 i7 bName : Ava
5 s) b( o: }! GRegion : Thailand

, G0 x/ L) l. Y0 ]- t9 c' c5 {- Y2 j8 ]" S6 L6 _
$ d) Q6 p2 B! f( T; Q# x
Name : Cesya2 t5 g! ~. b+ |# C7 M
Region : Indonesia
7 J4 ~! ^! p9 ]5 d* @2 a; `
: z/ v* y- R) S3 u

2 A; |0 D, b1 `9 b, L' D# G5 UName : FF% }4 ], p+ y" j
Region : Laos

+ w3 K8 W% @% c; g4 J% C- x7 k
) \6 C1 d' V+ D  ]( P, K. c/ y
( X2 D9 b0 B$ I% s, @0 KName : JJ" }/ |3 N; Q/ l: E4 o
Region : Laos
/ ?- r" w" G/ T' s7 o$ ?

3 t3 U  `& l- f/ K
8 }8 X" s9 R3 Q: q: O( ~Name : Assy
# c0 V! D! g. fRegion : Thailand
/ L6 ~. ?+ }& G2 E$ }7 I/ o4 M- p$ e
3 i: ~; J) s# _2 z5 D5 F5 q
7 T, Z$ b1 ]( W
Name : Lemmy3 w, E% b% k$ [! O
Region : Thailand

3 n0 E7 h, F0 a( o; U4 x# @1 S( V* a' m: S! c& j

% N3 ?! E7 ~; P* G3 D4 r* zName : Iris& g8 S0 U+ }2 Q( m% z8 F
Region : Thailand

0 N- E: @! z7 ]: O5 ]
% F" @, k% J  g  e
2 o5 I, Q- N' L8 k$ |Name : Belly
% |' D* x" J& n9 F) H% g% {, f" YRegion : Thailand

. @- f. T  D) X$ o, N$ a
0 X8 A* Y! u. M
, k; @* P, P( J4 x
6 d& f2 ?$ l$ |6 X1 \Nusa Bestari (BktIndah) Hotel (2)
/ \1 [! O3 K7 S, J7 C5 V# N8 ~, l顺利花园(武吉英达)酒店 (2)
5 z! k. s) L; b
高级4星级酒店 , 在bi 的 环绕圈(roundabout)
2 D) u2 q6 V7 @1 C+ D" B' w, P/ ^7 y4 rLocal 4star hotel , at bi roundabout .
$ Q6 V" e9 m. j! D

7 C$ I/ A  H, e3 R2 S+ g' T% Q+ ]& C( N, @1 i: f1 }- R) L
Name : Alice
8 X5 |4 }9 ?% `2 p6 k3 m0 @Region : Thailand
7 |6 E7 w6 }1 E, s7 W
; J0 z# P" s0 ^3 x* _9 t
8 D9 ^8 Z( b: ]
Name : Sweet2 c' t, K: k* V* Z& r: [& T, B
Region : Thailand

& U; O* U, a, x) r. s1 f  j8 i' X) V: O% X5 _

" n. p, a1 [$ m, b5 x1 ?7 d. S; Y: ^Name : May
) k2 d: R3 |8 i, `. d5 C% f$ CRegion : Thailand
* g' \0 l; N1 R# Z; {9 v
4 M' {4 I, G# B1 U1 j

; z1 {1 ^/ ]( H, c, |2 e' ~3 FName : Milky0 {( I- W4 ]- H
Region : Thailand
" v7 n3 @! B1 X; @$ q/ G' a

, s8 F7 T$ v7 f# z7 G3 V4 }
0 ~9 c) s/ D& x1 D5 h" sName : Emmy
; Z* h% b( M0 m' F( \Region : Thailand
$ v. i0 C/ G/ |: r5 \! E4 m

6 m9 N! z( Q& H3 {
( q  w& A1 Y  f- y8 q& e! |: ]Name : Flexxi; S2 I) Y. Y* Q2 D% H
Region : Thailand
3 }) |1 m# B6 n) j$ q* A# Q8 O

; K( k- f" j6 B' W, i" @
0 m  B( R, T( t! H/ ^- q$ XName : Ceaser: G4 K" Y% V4 L1 W) ^9 o& T& A
Region : Thailand
, s  P& z: b% Z/ @# c3 D
% R( X4 {$ n, o! \! o

2 d' A" q- B9 dName : Maya
, R) i2 g& X1 k0 zRegion : Thailand
- w0 T) m! ^, y2 }, s. ]2 v4 M

9 L& D( U; S! p( g' p- l' z, A
Name : Lucifer
9 G, F* X" V3 [Region : Thailand
! |9 c( t  w: @7 f
9 ?! o) ~3 l$ Z/ M0 q7 A- T1 O5 D3 |

2 ?" W- s. u% p; qName : Narnia* R. F/ E- |! Q  p9 m
Region : Thailand
* G% o, N( y1 R" q

7 s5 n% s/ B) {$ o1 G8 [
4 r% ]9 X/ y& V, r" G7 f
( t2 L* e: y8 l8 k, q) d- x' A1 cNusa Bestari (BktIndah) Hotel (3)) s: L5 i: D$ C  v' ~
顺利花园(武吉英达)酒店(3)

9 w% Y! O- G, a* ~; U" y, f, U) \酒店有专用停车场 不怕淋到雨
) N+ w. n0 z# X* @. nHave carpark to prevent kena rain

# T2 w! u: z6 k% R; g8 ^
, {8 o& x% {) P/ U- g! t. C9 }' q
! m9 R. L0 i0 rName : AnAn9 b7 A. a) [. w! s: @3 X" p: J
Region : Vietnam
) y- t$ D) z/ e. j0 v& P$ `% P- \
& A: D* c! ]- H: t0 n4 S7 L

" Z3 ~, K7 a. z3 w) GName : Jesco8 _2 U7 a4 t# S- b
Region : Vietnam

! P( q6 x5 S$ t! V6 ~0 H- k5 i9 v
& _- U( F, \- [0 V+ e) Z
Name : Anisa
! B6 l* ~6 ~  DRegion : Vietnam

5 e# }, F) f# w' K! ~9 A8 B* p: ~' c. u7 W* f, R5 ^

% n/ d$ U* C3 j$ {0 T' mName : 奶茶NaiCha
# ]% k7 L' v3 S0 }/ k$ S% |Region : Vietnam
/ K& S7 K) x; ?0 `* V

) N- I0 B5 r5 P5 K6 h  b1 ^+ \+ U7 r* `% m
Name : 小雯 XiaoWen& m. S" S, S* G  I
Region : Vietnam

  W% w5 i* D0 W4 |- T# l
9 i; \5 }& T7 Y) p# \7 _$ g; }, x/ J  I/ Z; a2 J8 s1 r) Q
Name : CC
: i2 v. i" g( d% p7 YRegion : VIetnam

: x; ?% _. B( p( `1 o* W* V
  K) K: T+ u3 j
0 N& ?! M( x7 H" C! LName : KK- f  B3 X3 m5 F; l& J
Region : Vietnam
4 n! a5 z$ h7 c$ N' O$ D- \
0 u& O! U5 n9 e/ E

) n9 |  \9 {9 p) t7 B6 X& H! T; jName : 小结 Xiao Jie 3 M/ k2 I' |5 _; Z
Region : Vietnam
& B6 K* m7 O+ R% x" u% ~7 R" t+ v$ j! R
' N1 w4 A3 f1 x

: f6 ^1 f' I+ A$ K) [Name : 雯雯 wenwen! D1 V8 g: Q# C" L( y
Region : Vietnam
* X; J* E( c3 L

2 b4 r2 ]' Q( h( e  Q  }
! N( ?: \( q. P* f" A& dName : Zoey
0 j( P( N& r% k1 O  \2 RRegion : Vietnam
. a7 n' x6 ^& F  w
& t5 W8 n3 y" [1 `/ d

9 C9 L) Z$ x( }* Z4 T2 ?Name : Yumi
- K4 H* ^& @7 E% p% dRegion : Vietnam

9 h! \- r3 P* O- {7 e# q% f& o, J6 k% l9 @6 a

3 N: H$ Z3 B+ ^2 EName : 小小 XiaoXiao' @6 G6 T! a: T' v2 M
Region : Vietnam
, p7 M; }/ }& y7 [  k

. O* e+ z9 z& ~8 H3 _; `2 b8 f: ^' w! ^2 T* d
Name : Lee
; j7 H& c& J/ E& E4 L* WRegion : Korea
8 p: P: @, n; H( r( e' W7 z
: ]: }# L% B# K/ l0 U

4 K: t7 [- J' h3 a! O* W0 L
4 Q& h; @" q5 ^* K/ K1 ^$ A/ R" X9 GNusa Bestari (BktIndah) Hotel (5)6 A( d4 z1 A) `1 O, G
顺利花园(武吉英达)酒店(5)

! p6 T, E; G' U0 u# q* ANearby TF value mart , can walk by . ' {$ b1 j* \; j5 m) c6 I% h
靠近TF Value Mart, 走路可到
; C( ?6 H+ q8 y* k

+ f$ k0 v( q8 @# ^/ i  V* x4 X% M- {' O# j+ h6 Z
Name : XiaoJ
$ L5 m/ z! u/ r* ^6 Q9 {7 URegion : Vietnam

& x& \/ r2 U. R2 E( E8 w- K
4 O4 V. n4 Z+ g' a# D8 x* ]! r' D  k8 i0 K4 e5 t
Name : Mochi) w7 ~0 `& c0 _. E4 d" e
Region : Vietnam

: i8 P+ X7 v/ ]" x
5 }. l9 v/ y4 d+ S+ b
# i5 ^: i% M" n. zName : Jasmine   u7 b  t4 g3 f! @% G1 B
Region : Vietnam
- q. w- `3 i  [7 M  z3 F8 b' ]
: l  F, g$ A* b, r
3 ]9 ^; ~( \7 S$ T3 m1 o5 A
Name : feby6 G" {) o9 X* P
Region : Indonesia
2 |. |! Y2 y/ \. z+ c
+ [( L+ m8 H+ W. P
, B0 d( {" }5 V/ _) q: Z+ E7 i9 w; n
Name : daisy0 [6 [, N) Q  Z- Q: K/ ^
Region : Vietnam

1 f% D! q9 S. q% y) Y6 }: U8 O2 C) A5 \
- @) _7 a. e% f5 v, d- y9 I1 z% t9 s
* x( z2 s& b3 z. w0 G8 L  @) nName : amanda
6 h% v6 f# S8 ?& E, j% HRegion : Vietnam
8 C1 j8 T: t1 [5 y
. K+ x$ z. H6 }; D0 `4 M
( n8 M% k) ~. ?( S' ^$ Q9 h+ t
Name : jenny
/ O) c2 {. ?/ ^* {  nRegion : Vietnam
2 C# M$ f. n$ O6 R% V

7 H) O0 s6 _3 K% z) b8 J! N( W" q+ D
Name : Intan
3 q' `# u& Z! j% h+ S/ ~Region : Indonesia

/ e6 x3 A5 X% q5 Z: [
& Z1 T  v0 f. G! y& A) |; w. Q& X3 }
Name : Wen Wen
( X: U0 B  r, c% yRegion : Vietnam

, W1 V) S& K8 r& L/ |- R4 z- P. Y7 y4 B$ H
0 j5 k, `; P+ b
Name : Ying Ying8 g' b) Y  j2 D& `
Region : Vietnam

: A; y# `2 @: ~2 ]" p, ~; I( [6 u; H. r4 X

7 r9 k9 Z; x1 y* c* a9 D& V9 t* x% Z( U/ q
Nusa Bestari (BktIndah) Hotel (6)
0 E- B# h8 y7 O8 L) Q: e4 _顺利花园(武吉英达)酒店(6)

5 f* q  l' p6 P# W$ z5 i( K& j地点隐秘 不容易发现 ,  在bi 的 环绕圈(roundabout)
" K( B1 _+ `5 B( M/ LAt bi roundabout
2 \) X/ L) _+ G- j
# _' Y4 o( V: l$ `+ t/ z+ {( `

$ u, @7 ^8 Z- o' |; XName : 898
5 ^) ^  }+ L. U0 dRegion : Vietnam
/ J) E" `# E  ^) D
$ o( k9 b- w  ~" ]- R. N5 [1 H

& h6 M- h: d& Z  y( t) jName : 789
) D3 i) p1 O7 i. N, yRegion : VIetnam

9 ~! b1 X: ]5 z( v  h
: i* f9 P4 a( [4 y7 X4 g: `& L9 {0 `) |1 x$ E" @$ a3 q
Name : 6789 n/ ]+ m* v* P# Q4 e. R0 V5 `. d
Region : VIetnam
& l8 }- t3 S# o* W( j3 P
+ Z6 w: t, @3 ?# K7 a+ o1 M
. u  k- m/ \) X( D+ {9 T. N, V% N" d/ @
Name : 516
. j" M( N, |4 f/ E0 \8 |4 p5 Z, [4 wRegion : Vietnam
9 `! U& i& \& l2 w4 o! J0 }
$ G" n* f+ Q9 L+ R( U# X/ m

# Y: x0 a" z1 d+ J8 T+ ~+ Z  uName : 889, ^% C8 E+ L. j) ~  J/ {
Region : Vietnam
! N5 i( U& _# B: M2 t, @1 n

6 E6 c- Z0 L- g, J1 @  z9 N) J+ J# L
8 Y* n1 M5 K' f6 \Name : 799
2 A9 }2 Q0 O0 g6 I! gRegion : Vietnam
: X7 r" z- L& d; s! M: T. s
+ X, x7 q; z/ q9 }
4 C  P# q" n4 n
Name : 866
3 v, Y4 r8 n3 d  x9 `' L: T( s$ HRegion : Vietnam

/ g! u! D3 r3 u6 X6 M' H
9 M$ P8 h& T" W6 ~" ^
, I' r6 S/ P: p- t, n: F: b! t6 I# F
Nusa Bestari (BktIndah) Hotel (7)0 S* G* K# w% O$ R' ^
顺利花园(武吉英达)酒店(7)
& d! [8 v6 z! C
在bi 的 环绕圈(roundabout)/ r1 T+ `* m% h3 M
at BI roundabout

9 d0 F2 s  E1 w4 _. G/ T! M% p* T0 w6 Y* F( {

0 o6 G: c3 |# ]  {8 d5 vName : Rose0 A: w! y& F8 B5 u
Region : Thailand
) p( ]( l' O3 x: m, O: R+ V

6 H2 \1 a. N! J3 o# Y9 x% h" z; ^4 a9 X% [. W9 h
Name : Femmy
( r# Q+ `3 }# R  ^Region : Thailand
5 T( F- x) V* Y+ ]8 O$ B

' g$ v5 ^8 u8 g6 t
; p( ?' a5 e+ z, XName : Amira7 d/ [( z8 `: k1 \2 |9 E/ w) F
Region : Thailand
" x" N& C2 M" p" [* N" `% u: N  P

2 ]8 ^; z4 W' X& J6 T5 `5 f. Y& c0 A: s+ V
Name : Angie* Z, c- E" ~& ?% R7 j1 _" ~+ `$ {5 T
Region : Thailand

$ M9 n) F$ Q) M, ~9 X1 i' G
1 ]; d- I6 O; h, f: r& ?  h
# ?& O  S, `8 W! R( aName : Nanny- f! L. {/ z$ F4 z1 x2 Y
Region : Thailand

  i8 @6 |+ t6 u; M1 M3 I6 h- }) ?, M% W# y! y7 N) q3 _, o
  |" V3 a3 r) [
Name : NANA
7 S. v7 R+ d- o. F4 \( I" b, pRegion : Thailand

! Q  m. y/ V4 k% n- r! U% F6 v
4 a6 d$ V* p* }% _4 y4 e* \
* c+ f7 j9 N8 R# n4 U- G' ]& _2 NName : Pu
4 D' V, N$ X8 ?6 B; E  I  ]# SRegion : Thailand
  T2 K0 H. w/ k! ^' q5 w9 R- |) R

5 w! i+ B4 d; {' O4 B
+ ^# N' k* m. LName : Lemon
" F4 o9 |9 x+ r# qRegion : Thailand

+ q2 S- W7 |! `2 N7 A2 R
7 }2 T0 ?+ n! z( S$ d# ^0 S. G6 D! f
' P) a4 R% l6 ^" W: U3 o, V8 eName : Ninew
! _: p$ P2 W  _- m: t1 XRegion : Thailand
, F+ S' H8 i9 j( Y

! A# O6 z6 g& |, v2 ?
& O7 T8 X, i% |. K! m% G1 l% g) eName : Jada
" v4 Q; y2 S) i3 HRegion : Thailand

" c" m! m6 u; `; }5 P* j7 t4 a
! ^: }! D% {% M7 v. i( G( b1 p) I/ f8 h5 F
Name : Maya: I( [5 K/ {) _! Z/ ?9 A
Region : Thailand
; L# `( N. g& D6 ^/ X5 Q

- c/ ?! n# n, A3 `+ m0 a, k$ ?! y) ~8 L3 S% \  ]5 ?
Name : Micky
& o( {' A& M. ]" T3 ~Region : Thailand

+ J5 m5 }- ]  `* h: A. o) }6 G
6 I9 ]/ X4 m# p+ |% L0 x3 C1 z* u5 b: W
Name : Yua- a* ?7 `; K8 {6 g3 D# A
Region : Thailand

+ p" o# l9 Q* v' k5 I5 k2 F) n7 B7 g: Z; m9 V
0 y2 n/ n3 V: l: v1 z  B
Name : Yuri
- M/ c* p/ L- h$ y- gRegion : Thailand
6 w5 D) i' g& K$ x5 I

/ t$ p0 V9 H- v7 v. z" F% N+ l. l+ j5 o2 `8 o" }0 y3 J& H3 s
Name : Honey
2 f& U$ K0 r, Q  G0 k# ?4 RRegion : Thailand

8 z  E% w- r" v2 L7 {7 ~
' w: d) m+ ]7 K1 b" _, c! k0 b( y2 g  ~  z: n9 C
Name : Yuki
1 h6 @5 v( K3 L' mRegion : Thailand

' w3 R  f; Z3 z  K& z
6 v2 L5 z! \( G  K( C
, t( n4 ~% M6 |" a; T* X1 |: W; Q. lName : Lida
1 q# }* T. a' o; Y7 N: i' }Region : Thailand
" a" C. G' f' J% V$ I. O$ v

# K* U6 R% T! j
- K% l0 W2 N" h; OName : Grape8 T0 V9 t, H# Z9 J0 ]: `3 j. J
Region : Thailand

) U0 a7 f6 @$ a, T& i4 p( m; }3 ?) k# B7 i' F+ H. i

% O4 y- c* c0 K# r& n
' M- x; z$ L) ?. mNusa Bestari (BktIndah) Hotel (8)) x5 E' K: p7 [
顺利花园(武吉英达)酒店(8)
5 o* ]( \9 V6 b
想不到标题..............
6 Q4 u3 [, J# N6 Q1 f$ P( S' b
! |" c4 D0 Q0 e: P' y, L. ]
Name : Misa
* ]. G6 n4 E6 S4 V/ J9 GRegion : Thailand

1 R- m# D7 F+ k/ B8 ?! q3 w
5 s: ~2 E( i; t+ s0 H: T8 H
, @- d9 L* @1 JName : Maya
' M$ B& f. v2 k# v; u/ @1 {Region : Thailand

0 r+ D" A7 y4 z& j8 e! _
7 C* O" S! l) w0 L; V! S, z0 c. Z+ ~  p$ S
Name : 雨儿 YuEr
) ]$ t8 G5 f6 d. XRegion : Thailand

7 E" }& g6 s+ s% ], i- L" Q# M6 x" U+ l
$ |$ n  @# R( `1 v+ x& x% z! d
Name : BB4 l: ~  Q, R8 `
Region : Thailand

) g# {2 G! Q: [8 X4 B
, o  A* Z7 Y& x$ s7 E% `$ J' K: x3 t5 u9 s; D
Name : Hana5 Z( E; {* m) x* H$ A
Region : Thailand
' j, C8 {. h& f/ p. F" N

) @$ b3 K3 X2 H* N% U! m' c4 f$ N, x- @8 X; g3 l5 w
Name : Moon. H! s+ T1 R0 ?% [6 y3 u7 e
Region : Vietnam
: y& |1 e1 S( s8 O7 K2 g

% F5 B) E( d9 z, c6 H. J) Q1 n! k% C$ g4 N' R* L
Name : 玉女 Yunu+ p9 n1 n2 n" s  Y9 U$ n
Region : Vietnam

2 D7 L! P4 R# f4 K! r# ^' C, c# o" h; q; x. g" t2 [

! Z1 Z8 V3 y1 {" ~8 j9 |* f- n: {, cName : Hari* `4 _* Y. M' O' j: x4 O5 c# b+ v$ }
Region : Vietnam
1 k& _- o: l% i+ L( f8 }( q7 d
# e; Z. t# ^7 s0 n

$ e2 u: I9 Q+ V6 {! n/ s1 K: ?7 X; h5 S& H, z
Nusa Bestari (BktIndah) Hotel (9)- \. x# v3 g- R' k; |
顺利花园(武吉英达)酒店(9)

6 r& e! ^4 @: O5 a9 w偏向Nusa Bestari / Sri Yaacob ╰(○\'?\'○)╮% p3 b. }% x, f

8 }4 G! k! p3 x! a- q) K* z" E- [2 D3 F5 j5 A1 c) c. d5 P+ \
* e$ U4 ~7 s8 g! _. Q
+ h1 c1 i$ K, \) q) r

3 B# g7 o) i$ zNusa Bestari (BktIndah) Hotel (10)
/ r' M* K8 _$ a9 w, E. {顺利花园(武吉英达)酒店(10)

8 g3 j5 ~9 y0 b! W/ S1 h+ ` 想不到标题..............
5 \7 t8 L" |* o8 a  i* ?$ M8 E5 ~6 T1 k5 V

) ]1 y) R' p2 QName : ZaZa
7 d$ p! N* a( RRegion : Thailand
6 J3 _( {7 o2 s6 I
0 X# q, H/ G0 }6 `, D9 Y: ~9 C) ?7 o; {
: l) }3 y4 [% l/ A% d+ h, c) ], D
Name : Tatar$ {5 ?' I1 w2 C# I
Region : Thailand

: c; f9 W9 X+ Y2 v. `
: ?% A6 Z: V1 P! D! @' N- G0 b1 {( s9 q9 D$ Q2 p+ j' ]
Name : Viona4 N# }, e  q: B. O
Region : Indonesia

7 d) @1 f+ O/ |0 A% @# L6 W
$ H2 k% k' O* j' e! Y; `% l/ M
7 s8 T% x1 \" [2 fName : Manda5 \4 W" e; k2 m% V1 u) G
Region : Indonesia
& z" Q8 k- u! A# }+ M
8 O/ o4 f  C% t) {) u7 ?8 ?
* s% u! G5 L! m7 c8 X) q5 X
Name : XingXing5 x! c) l. T( D+ g$ u0 r# g& X& `
Region : Thailand

5 S9 q5 j; `2 ]9 \: v/ ]+ [& F0 u( t5 k& E  u
; n, a2 U, C8 c3 Y: G

2 q$ K1 v2 F+ c. MNusa Idaman Hotel
4 B# D6 R" o) B+ |' J6 h5 i0 M4 K绿满苑 酒店
8 P  ~) w4 T/ a( Z: t& I; _' n

( `8 k+ Z' I$ I' z5 M* v0 Z
- [' r$ P5 p! p# g' z! w9 [5 x2 G' CName : Fiya
/ p" Q( D. ]" R& t0 ]9 FRegion : Thailand
- e9 {. a% A- G! Z; ?" O/ @
: T- |. ?! B5 P, F: j
! B. ]: a- {0 A3 @- j
Name : CM& w" l, t4 w1 W  c/ a) O
Region : Thailand
3 e4 L! P( M% J8 T$ ?
7 w! k" Q, A5 L1 Z; @2 M( y

% g9 L3 n8 G9 U- C; Z* B  W# kName : momo
- M9 b- }% ]+ [+ }Region : Thailand

5 X5 z' D) }( A6 f  Z3 J0 D
/ ?( t$ D) y) X5 Y
( O" E( h; j" L7 [$ RName : Grape5 ?% T+ v7 F" `- D
Region : Thailand
, Z. ?( k1 g3 q8 _5 `7 `) n: h! c$ e. q# T
8 h; G- u0 x7 o

9 J" E( i0 r8 h$ HName : Benz
% S% a, K& I; }Region : Thailand
4 n1 F7 R- b* b8 U. C9 v" z
2 G8 p; [# Z& |# p
; q( n. z6 Y( P4 z+ X( Z
Name : Jenno
6 S$ t$ K$ d' b$ I& M) ~Region : Thailand
" `- I' E; j" f+ K+ o# {2 \( E3 h6 B

* O# f7 o2 q& m( l9 C. U/ ]/ u2 u1 I" d7 t9 T
Name : Fenu
- e. h' h6 \, ]+ Z5 [, SRegion : Thailand
5 H( W' ?. }/ E( i; y8 [
3 I; Z% F- l- g# U) N' L3 U7 K

9 b/ C1 P9 y% ^. h$ H# p1 q) PName : Bina
( U% _( ^; W- l! V+ T" J/ [9 G; @Region : Thailand
+ Z- q. c" O0 H& l
4 d3 |* v5 G* e+ _
) v4 U2 Q2 j6 K; b- z
Name : MD
. k0 g4 A& G2 {5 D6 U$ r* r# Z, _Region : Thailand

2 r, D4 }$ N4 B) D7 t; m9 S! i5 E, Y5 e0 P) T
  @/ k  D; a. f9 q+ {

, r# g7 T& {* ~. w' ]7 }) k0 o4 h5 a: JSri Yaacob Hotel
& ]* O' `9 q6 v, d斯里雅阁 酒店

6 y, I* H/ W& C3 P其实...也算是bestari区...并没有多远....: e8 O, N/ U3 @9 s* |& @2 Z
( K5 b3 H- H6 p) i: d# q2 d+ ~. q) P

; B- M& v; w9 b9 o, sName : Dira
4 ~' a% U9 d# A# x" F2 d1 TRegion : Indonesia

8 p1 n( d& q' i
) w& \: q' w: S+ l4 I% n; C9 e# f- Q" q& F: P3 G% r3 `
Name : Hana6 J& f0 x- ?7 k3 y1 _' ^
Region : Thailand

+ y9 K8 q" y0 Q6 t: t6 E/ c5 a$ J& w( |+ r- F& S% d+ M. y% J

* z& N9 N' s* p  l8 s/ k/ oName : Loly. d- _4 R/ x% h" Y3 _+ t1 k# W
Region : Indonesia

* e6 t+ R4 `# C" ~0 o
( g& z% m$ I% P% l# {( X! W8 F1 v* F4 d$ m  J3 H1 s5 X
Name : Fish1 a  o, B# L2 t8 H3 k9 P
Region : Indonesia

# P9 @# u9 s7 v9 j- ?. K4 ~' L
. f. ~/ y1 _4 I7 U6 ?6 O6 u8 W+ b( a' u# S) B/ Z$ G
0 ]- G; l2 P4 j. X7 q3 x
===BktIndah/NusaBestari/SriYaacob/Perling/NusaIdaman END===
+ l4 [) V1 h* Y  Y) v
" B/ W# y7 a4 M# w9 z5 l1 G/ t9 w- O- S1 s* d

: K0 {* l) m6 h$ R9 L$ D===TmnDaya/DesaTebrau/Austin===: f: ~" Q% c# I* ?! @  f* b2 y

  E+ K1 l7 z1 Z# m) D, j# ?1 Z& y! S# F' w! R
JB Taman Daya Hotel
7 K; p, }) [; K: \0 E/ B! a2 R新山 福林园 酒店

; k) m2 |$ n/ a: I' z0 n; x! K
+ u( U( v9 G1 m, U; g, t$ Y+ E
  p, v8 i2 h: X- D0 NName : XX! z" _, M. U6 z
Region : Laos
1 q1 v; C" j9 t4 E
$ J8 t  S5 V/ w2 V$ D3 R

9 ^9 M2 Q$ o: A' jName : PP% c/ W9 C& @$ @4 o, H, {1 O
Region : Laos

' |- ?0 o. S& C, n
$ @. |! ]* W7 h. |2 j5 [/ g% f3 Q/ R; K2 E3 L
Name : TT
  e1 n0 V2 g' U. ^; sRegion : Laos

3 h4 M( }# M* M5 C/ o8 M6 c, t6 l

' K0 ?* {& S. [' vName : Luna( l1 ], R9 F1 F) X" g- T
Region : Indonesia

/ l+ R. A! O+ ^( p/ R( v! Y; \: h- l' R3 P& w6 s

, f- A8 x9 `4 O& Y/ RName : Gina
! b6 O, u$ N. S" _9 ^Region : Thailand

  P2 t8 f+ H0 p& b  D( E5 j, Y+ _1 ?+ J0 G# ?
- Y# i5 _- t3 y5 D5 N& p9 V( M
Name : Fanny
" B- w8 o  \- h, N8 Y+ u5 QRegion : Indonesia
, _( J0 j' T4 d) F. S" g, c$ k
: Z- i0 C" o$ Q4 E% Q
' c7 v6 J1 M/ S: K% b
* q5 \& U* j# ~5 o
Jb Desa Tebrau Hotel (1) (Nearby TOPPEN/IKEA)
0 u) E! s& K0 C0 Q6 f新山 宏艺花园 酒店(靠近宜家/Toppen ) (1)

/ g9 K3 Q" @8 ~1 b3 ^靠近Toppen' @$ K8 C2 T+ n$ B5 E8 i5 I
Nearby Toppen

+ N6 h0 |4 ]+ q" ~+ S9 I
" \- r  I' |- O% Y6 P% U" B( s9 f6 w* h" G9 z
Name : Iris* P3 ]5 z+ w8 ~1 j/ d1 T( m/ M
Region : Thailand

9 |9 g2 {! _% w' i% {3 h) K; e  o: _* h2 Y3 Q6 W
$ a5 L+ y; ]4 B) F! M
Name : Charlot
2 W+ K4 J' \. N9 f3 g$ sRegion : Thailand
6 h0 ~" H0 l% b/ ^0 |) T
4 C! T: [7 F+ L% W( E; o/ X
8 f  t3 V/ S1 L2 V; b! C: J2 g
Name : Miki
0 u9 z$ U  _, T9 v9 JRegion : Thailand

* w8 w, o. ]! R+ p; ^" l8 `2 y% h8 `: T$ e/ \& S

" W; V  ?# p# Y$ S: x6 MName : Jina
  [$ |0 U/ x) R1 Y. I% e6 V  LRegion : Thailand

0 x, F: @5 [% g0 M3 z
! h1 @) M: p6 @) e; T/ }  t. H* o
9 f$ C' {* D9 U$ PName : Cake
3 P  @: P5 ^9 Y3 W1 M* B( q. t3 j* lRegion : Thailand

1 r' W8 ?( M; @) x
2 j: Q5 H; y  [* i6 [, i' y- ^6 J; Q6 J) a- d2 I2 j
Name : Nadia' g: |- M* F4 [4 ]8 t2 C
Region : Thailand

$ r1 f8 @( F, g' _
( N6 p0 \2 c8 ~6 ]$ _% c
* I9 H2 y: e% EName : Polly5 ?/ ^. x8 K, ^2 V
Region : Thailand
: W5 n/ O- }7 |! S6 r$ \( {
7 z0 S( I& u, o# ]1 i& ^: ^  T

5 l% z8 ^( K# o6 R: {4 j& l7 M$ aName : Nycha( X- I9 N; o( w: W! m
Region : Thailand
, P- D7 d+ f) p8 O: Y0 r/ i
% x! ~; G) h0 n% ^& ?6 m

1 M+ y8 n# b8 Z+ w- V# _9 GName : Smile
( I/ ?. `/ _; X4 ]5 Z9 FRegion : Thailand

! B1 p" _9 i7 I& I; J6 R# r: @8 u6 E, z1 m0 s+ F

* \. U3 I9 X& f3 uName : Summer
8 C$ p: h# v7 s) R0 uRegion : Thailand
& P3 c( D: |% p8 E! h
* C. y( n9 P; [: s# d" F

% K: O6 V/ O; a+ a! SName : Oily: _: S; i+ G8 a7 c/ Z; L
Region : Thailand

( H4 s* S1 B6 F3 F6 g  r( k9 h
$ W" o' T2 _" v$ u8 ?- e% h# x- m: H, X' V  W) E
Name : ice
5 v1 x  c9 s+ }: K5 PRegion : Thailand

8 W' P4 y  U! L- l, b, H  `- _+ X( D9 h

/ r( q) ]% m7 v5 Q" N/ `Name : sugar
# B- d. E6 Q$ q" l$ oRegion : Thailand
5 [5 H" u* I, V% B% e
! j" q$ c2 A1 ^+ B: V% G$ [

  \, \: s7 K5 z. TName : omelet
6 j$ J/ W7 h7 I+ ]* V& ^2 FRegion : Thailand

, u7 d/ ?5 E! j0 j9 T$ T' i; l
3 v& n! _. N; B3 C7 s3 R
+ k# E4 E4 k7 J; n6 u+ c9 T- x* ?
Jb Desa Tebrau Hotel (2) (Nearby TOPPEN/IKEA)
% ]/ t! I6 k+ R& N# z新山 宏艺花园 酒店(靠近宜家/Toppen ) (2)

; }5 a- x/ E" B* u靠近Toppen0 ^$ a' q7 x6 Z- A+ d5 j9 l5 m
Nearby Toppen
' E0 L8 F( ]7 G) ]  n2 J1 A+ \

7 O8 m9 H6 T) R. x2 E2 a" B; i8 q3 ^7 O% I: H* ?/ \5 c5 E
Name : 66
9 v! c7 ~# p' ~; ]! y& P: S3 wRegion : Vietnam

; O/ x& _) a3 X5 t& Q( r
2 j, @# O& Q1 Q" n* I% f  d& Y, M: b. a3 @1 \! L8 \6 z4 n
Name : 68) u; ]4 o) N  I6 f& V" x# z
Region : Vietnam

+ B2 y4 k1 M: |( Q
- t7 g. g; E) c% A/ ~- p- I& a9 Q( W1 T' N
Name : 67
# G0 {" j% u5 N% ^, _6 R" eRegion : Vietnam

+ P' o4 o9 {/ y" [" z* b
: s$ ]7 U7 e- I' B+ {
- v) Y# ^$ a2 F; o+ WName : 778
5 P7 L7 v' E7 }8 F, s$ `Region : Vietnam
2 g" r. W2 T, v( h0 q5 z- ^( d
1 C) P) j' L0 z+ X$ n
' w3 P1 \7 R+ ?
Name : 78
3 X4 C; V: m8 h" O/ hRegion : Vietnam
& Y( n" j- C; K* |2 g

$ J7 t! l. O* Z) v- P. W- `7 _9 t5 |: V, ]7 \5 M

. x; _+ ?) u/ T# |, m, F  _8 qJb Mount Austin Hotel (1)
0 D/ y3 B" H2 T( a; c; Y新山 茂士奥丁 酒店 (1)
; W7 ~! _# c8 d
在Austin主大路旁,靠近麦当劳
7 x. d1 I7 Q! k/ I6 JAt Austin main road , nearby Mcdonald
5 e! p5 r0 o1 }. P/ n

0 N" ^" H5 u# A3 t7 D0 l0 q& P7 q% ^0 P* i  W! z$ _
Name : Pina- h$ E: C1 [4 y$ I
Region : Thailand
1 `* H  _, i8 ~" I' f: @

; _% S- z8 @# C: c- T; O: i, Z( K6 E
$ G, O# @  S% T9 V; ]7 fName : Flow
" G+ R' ]! t( dRegion : Thailand
$ u5 D4 T, n, c' _3 d

5 I% `) U; H0 O* ^, X
, m4 s) Q: }8 H2 Z4 |" sName : Lucky3 r5 \( ?( R0 f/ E
Region : Thailand

2 g" ?  Q6 k6 N( I1 s
+ t0 M% p) M+ `
- w$ ~/ L- d, j: }& S, ?Name : Boul' w; X5 {; q. K/ B; H& |( c6 O' v
Region : Thailand
4 P' e0 G# @5 V
4 c! P2 L+ ]' X5 }  L

8 G6 r: [7 }/ wName : Jossica
5 i: N3 C5 A7 Y! {3 qRegion : Thailand
' d, m; H, }6 r5 M7 E

/ l5 K$ ]4 T' C) x: U0 e. Q! g7 G
Name : Jona9 w8 Z5 a) e2 _/ x) J- X: Z
Region : Thailand
1 B) u1 a6 h3 h- N6 g
1 g+ d/ ^: C5 ~2 e
, M& w$ n' t6 ]5 |
Name : Beany1 N; o1 |7 X) k9 q
Region : Thailand
0 j' j: l2 g& s% m* O! ^

; V( J! c( a3 l6 [) z% B- ~" E
  h! g" R" D, f
9 Y. U& i# t( ?. a  m% b* dJb Mount Austin Hotel (2)5 R1 n1 ^  g5 S; z$ r) Q2 x
新山 茂士奥丁 酒店 (2)

5 ]1 j8 q+ I7 }9 J地点隐秘,靠近南洋街. _6 d' k$ B. e% }' P
Secret location , near NanYang street
5 J# A, {+ E5 l6 I
- h; C0 h9 R* g3 M( d& |
+ J& [7 O8 N! z& E% k; w
Name : FangFang
: n# z7 Z) x( z& gRegion : Thailand

7 ]9 y- J2 g- A/ {
( \5 C8 |) s- W4 l  u
( y; {0 {4 o2 w# d0 }Name : Aida- t# b, c& \  P( ^* F  z+ a
Region : Thailand

0 X& z# _: j& Z6 T. C* t. N& i3 a  ?8 d# l9 r

  h" I2 }1 Q1 Q  Q* D) hName : Nadia
9 s3 \3 p; Z9 C: Q( y# ?1 ZRegion : Thailand
+ y2 f  r7 D& Y2 C: @# S/ K
& }6 W* g/ U) K% n8 K

8 I7 l' `; [' D9 p4 ~: H% |+ F* x9 ^Name : Anna" \& G5 W. b, [  G
Region : Thailand

' S5 k& ^! s! b: K8 I9 Y% p% T( p. K9 E
4 K: i% t2 @* N5 \
Name : SaiPan
' s1 Q7 E- C5 j" |8 D, fRegion : Indonesia
+ D2 i0 [3 p& \6 S* B& d: r
6 ~# V* E9 j5 H, I$ v# p

$ p' a. F5 M; c4 f3 I* u/ S6 w+ QName : JAJA, S  K# i  Q1 K3 p7 h' t& j
Region : Thailand

: d9 ^9 F$ S/ X8 S& n( s$ h2 R1 s
. a% C. E9 y; a  W7 d' ?* |
- u  G. a) ~) K% G' i; j) AName : Asia7 ~+ }  v* T. \
Region : Thailand
- Y  Z) H) M/ i3 F3 m
# U3 f+ h6 G% {/ J
4 V9 c/ F% T; m& d
Name : Nesty
5 z3 N3 x* m& A' K' I% c" o2 FRegion : Thailand
& e7 E' P& \3 A" S1 o' O

3 M+ _4 }4 s* P0 {5 J9 z. E7 Q8 p0 h3 g, c
Name : Gucci1 w0 X5 q# t; N
Region : Thailand

; P; n2 `0 p" ^- b2 a
, s, m3 {( o/ g0 G) p: W# K9 @8 f2 C
: s6 L8 E+ R! m+ |0 O- Z& \4 |6 F1 o8 s, @
Jb Mount Austin Hotel (3)* h$ x3 Q) @! ^7 l$ d/ f1 q
新山 茂士奥丁 酒店 (3)

' y1 ^4 |2 v  I& ~在Austin主大路旁,靠近麦当劳. ]0 a7 H: x- I/ Q5 V6 G
At Austin main road , nearby Mcdonald

  j  E% h' k) y3 Y* @2 i  O
  B4 R5 v3 O4 Q& ~8 O% @5 p3 J- I6 K; f4 K
Name : Helen$ }% U# g! E4 R1 B
Region : Vietnam
2 p, T0 A3 d0 v; e; E( I
1 R; P8 z3 x3 E) U" a* ?
8 k5 W) r; b1 A' z# Y
Name : Ruby
4 Q+ t; W1 Q, [! t5 [7 [, U# aRegion : Vietnam

- t+ l7 B+ s- l  f. s* u7 d. N
  Z/ v+ K2 j. v; A1 y5 |0 E
) K2 Y2 ?( p$ D; d' j5 VName : Angel
* x" l0 c% F  |9 x/ VRegion : Vietnam

8 h% Y/ t5 b- s, t/ U/ b& M
( w; s2 x9 o1 L7 j# ]! K
* t4 z8 |9 t) }5 HName : Stam
' O7 H, O- V( S- N% _Region : Thailand

: I* W; z. w# w, Y2 }( q& X  \. `1 t* Y' _

( s* b& u* F/ ?, V1 JName : JJ8 C& _) l+ ~5 V0 W) O
Region : Thailand
- k1 l" T# d  L, S

3 ?# x$ [! n+ C0 L9 k' ]3 |; [
  z' i3 Z7 j, VName : Ana4 T; `5 b6 j2 j) p* H0 R# ?
Region : Vietnam

- Y  f1 h/ i/ B: i2 t. v. j( y; p: A) v3 I* `0 y& T% O

( G" N% ^! d1 {* K/ NName : Milk
- x; m. @7 u& l# }3 m% @Region : Thailand
# j3 _: A; C7 x: e; l( ]3 c

& H( Q2 L. H. ~2 b' f  X8 T
1 U3 e" e, y; N; u- W1 [3 _/ t+ j9 OName : Haru0 p8 o( `0 j$ w% y
Region : Vietnam
# G3 E* S: e$ W9 v* }: R/ e
- F* E7 B0 S% ^- w& S

+ G+ M, O! n) D: v) zName : COCO
9 @+ d8 u1 d! U2 e. L1 v! l0 HRegion : Vietnam
( Z2 {& K7 ]' U# _  u" z
& w- K4 [& v- s% X- I

9 v7 W: d" D5 cName : Vannesa- V; ]/ u/ k3 Y# M* W
Region : Indonesia

: N0 E1 }3 X5 p
1 k- i* g8 ?. P
1 _) P5 ^) N4 O  k/ v9 ?Name : Hebe$ m3 l6 L8 p1 ]% ~! T0 H: f4 C2 E
Region : Vietnam
& W) ~8 _' I5 u

; u1 q) m$ c- H
% a4 i1 _" g$ IName : Mochi1 c" s5 V* b: B$ |% P
Region : Vietnam

, m4 y' }: ~# m6 s$ P- u8 L( J5 i
) W$ Q; d: Y8 A  S
Name : XiaoHua
' X+ f# S# w( x! r+ H) H, [0 ZRegion : Vietnam
; X" i" i! n, i

0 L' o' e% r. X% H5 g2 Q! m; d! o( q. H5 B, U3 i7 @5 y1 ], D* r
=TmnDaya/DesaTebrau/Austin END=
( s5 \2 h, Q) h, {! y3 p9 f0 K2 n* W

5 ]: y5 o' ]; @2 C4 C1 u) u$ D, S; r; P6 l
Pelangi/KebunTeh/Sentosa/CIQ/T.Abad* n! m5 x5 c1 t- e
( ?. q7 t& `7 x3 L2 h
Jb Pelangi Hotel (Nearby KSL) [1]
# c( F' k; Y4 ?1 ^% `6 a1 a新山坡地 彩虹酒店 (靠近KSL)[1]
8 {8 g5 q$ c4 S. w. f3 U
6 d& F! R$ Y% r& X9 h+ `( P

5 H5 \- ?/ A- @1 ^Name : Mily' z, J) |( o0 D" t
Region : Vietnam

2 ^  p$ R4 w7 z5 {4 m  \6 W. q% U5 `0 I' K& v2 }
" K& |! o, _$ H6 [  S
Name : Moonlight
% B* F# r& [# f$ J& bRegion : Vietnam

" R- {9 s# B$ q5 W+ |( S, l5 `9 p- |; D

+ n( x% R0 T' x( gName : KeLe 可乐6 c+ J" M( ~; X7 h1 a2 g$ p  y
Region : Vietnam
& h$ T) E" C3 w
2 Q  V4 Z3 @& d/ b2 A
+ D0 M# M6 {8 k* }/ k" m8 T
Name : Sammy% }- r5 D4 P3 Y! h# z2 F( T3 g
Region : Vietnam
9 P: w5 N1 R# N, E# N% m# s! ~
* L3 t; k# @/ p+ X( x

# f$ W9 z) V4 D9 XName : KaiXin 开心+ [0 @* t& s( [( i% d
Region : Vietnam
2 u, ?& |& h- \7 P2 I2 W  @

. _0 B, C; o0 v3 N
' T* X. a3 S) fName : 千千 QianQian
+ S1 S* D4 b# E, _Region : Vietnam
) Y/ ]; L$ n5 U& y6 i

7 f1 @5 v1 q$ O9 B6 x1 d- A1 X& i, e: ]% o" p: J( R8 [  b, e  f
Name : Koho8 {9 P9 M; R7 ]
Region : Vietnam

+ A3 l$ W: A' s$ H* w' }8 J$ C& j( q% Y# [

$ U* u1 P3 J( j) p4 ^Name : CC4 r8 L' `# @9 u4 p( o6 X# g
Region : Vietnam
8 M" x; l& f; Z0 ]# U

! W4 Z4 j! d% ~/ }7 U
3 {* _8 @$ r1 U5 KName : Ah Girl' l9 i4 Y5 ?7 D9 G, |2 ^9 N8 }4 B  k
Region : Vietnam

* N" d8 @4 d' R; \! `: C6 e. q8 V) N* m& y
  `! `, X# M) m* s
Name : Yumi; \+ Q7 `8 a# `/ t/ i$ @
Region : Vietnam
' Q4 H7 z% K) }, u

' p6 X$ n+ p( x! {' C( B
, I, g( Q0 P% f" r8 ]& g! L7 v9 B. p, Z; j
Jb Pelangi Hotel (Nearby KSL) [2]
* Q  c8 ?2 e3 y3 ?8 Q新山坡地 彩虹酒店 (靠近KSL) [2]

7 p0 R: _  x- q. E" U( F) |$ i7 b% [0 ?6 ]/ \: H' M, r

  Y  m; u3 C, M/ ]Name : 686
2 a; j8 v$ E  P; l9 T8 x" RRegion : Vietnam

+ o5 e4 W' [* w0 m
% l+ S' p1 ^. N- R* g! `) s& l% C' z7 g1 B  Q$ |# B6 C
Name : 333; @/ S+ B5 z! s0 E9 D0 ~, @' D: h
Region : Vietnam

2 P, n& H4 r7 T' l
  _8 z! z' h& T# j5 O" K: }! ^' A8 ^9 M* R9 Y: _
Name : 368
( c8 n: a" Y* ?' \# J# J4 eRegion : Vietnam

7 L: a+ F7 t; y  O
$ Y. ]/ S# s5 i
3 Q$ c, G+ a& ^  QName : 599! p7 x* B1 E' B/ X  l& q
Region : Vietnam

+ A' L3 F  K$ W0 t7 a2 L+ u
$ c1 a! e+ Q8 s& |- w& ~/ U3 o3 V' s- w' V
Name : 566: p8 ?# \) k( R5 n* }' f8 V
Region : Vietnam

- `9 b4 O0 n  Q
: A/ Z+ a( {. V" D8 n4 u- ^
3 x* T# S; @1 V3 L( p; W; X" DName : 188
' v9 z) E7 w. {3 vRegion : Vietnam
6 {: \* d; d$ I( ~4 W( |+ L3 e8 v

0 i% c9 ]" j; D* H7 E0 U, A4 F, H9 N" A7 N

0 F+ M& J* e! e/ _  BJb Kebun Teh Hotel (1)/哥文茶酒店(1). V2 M3 ^+ r1 ]; [6 l2 Z3 j* S8 Y4 Y6 b9 p
(nearby FoonYew 1 / 靠近1小)

3 m; r8 ~1 X6 v! s0 h% t3 P0 U3 C4 \: b9 z1 L
. D$ K* H- E2 e, N
Name : Sofia& i3 I; ]5 ?, m3 P. @
Region : Thailand

) X3 K. C$ P- t
* f" B3 f8 k/ h5 S  Y' T  |& x6 M; J
Name : Luby
) q2 A, J4 y; X$ C" NRegion : Vietnam
: o8 V+ M/ W) ]2 a  [2 u4 c

' s0 D9 e: _! \/ d& E8 `% Z0 b
/ w" X% i8 ]2 oName : BB
! C5 R0 g0 [: d, I7 `Region : Vietnam
9 g3 b1 f9 j& A4 X4 @

6 A0 n# |) [: [# [. N. E" \; }5 P
7 y# r/ \9 O5 \1 gName : MiuMiu0 [) e; N5 d, ~  y7 Q4 F0 \
Region : Vietnam
' k9 p) F  }/ M9 d# X  f7 b

! i! A" z0 ~4 x: a* I2 H
. S" {# W2 }, W9 a4 w- H/ y3 }+ JName : Thorfun
: o3 R( t; c" c; r; N3 @Region : Thailand

# m" j) o  a5 D; G0 l0 ^; B1 B$ G

: ^6 h. ]2 K$ G# r9 Y+ L. {Name : YoYo
5 b2 P& [3 k3 NRegion : Vietnam
& x$ x: q0 A. Q5 m) N6 Y
; Y6 U* x* g' L

6 |1 k8 P' A, T  SName : TaTa
! @: b; @9 Z5 H9 z$ A. A4 XRegion : Vietnam
) c6 A% O( i3 M4 K8 S2 h3 H2 n

; ^/ M: S# [* N/ {; p" g0 s- a" [* ^2 _" C& R4 |
Name : Honey+ J, r: S- I8 n1 n
Region : Thailand

2 [1 g; y0 c( F/ H5 b0 I: a
0 e& m7 {% m  k7 p& H( k/ T: ^, p4 O9 w. J
Name : Aurel
$ n5 T2 q8 G- r; \$ k* jRegion : Indonesia
# {9 `- V( \* m4 v( W9 X3 R, Q2 F9 e

3 G: _# T/ {2 N3 d" W* ~$ Y# _8 u1 |& S" s+ Y
5 o1 \( a3 A2 ^) w8 q, y
Jb Kebun Teh Hotel (2)/哥文茶酒店 (2)
# N" C5 v  H) C# B5 H& |. ](nearby FoonYew 1 / 靠近1小)
+ M1 Z6 \2 L: R. {2 v
  q( g3 H; T2 o2 B" \. u

; l- O7 @/ k- J3 GName : AA# n) a) Y9 L; z) q8 r
Region : Laos

; O; x. a% C& @9 |7 Q0 {0 K# Z1 S' t( a9 D

6 B/ i, Q0 ^4 q: H' a+ w- `" w+ ~Name : Yuna% c, {( B! J. B2 R
Region : Thailand

. G+ T# Y+ r" w/ M4 M, v$ |
( `% f+ G& _$ J! b$ ?7 b# {( y% a
& P& b  O& O- tName : QQ7 v# v4 v$ a' b
Region : Laos

$ E% e: |, e0 A1 b' e
1 G6 O+ y% D! Y: {0 d. p5 ^
2 E! q4 n: G8 l3 h$ r) `& \Name : GG
9 f/ W8 A, E+ x/ |3 iRegion : laos

) Q) G) V- Y; T8 `2 W
! I  R* y: q. A5 b; o% y
' ~6 g) Q9 X9 |$ v1 {, nName : Shisa
. z$ s& H7 l9 ?# y# IRegion : Thailand
7 q* x# n7 {& f# a6 {, w( {

) L5 f; Y3 E$ i6 W1 m
* `  i+ T9 F) E  C+ h- {Name : YY) f+ B. ^) }" S8 H( Y; Y! w* L. k
Region : Laos
2 R1 A5 A  p  w! @! @4 _

/ E* ^! F3 y! Y8 T  U4 F0 H1 g
. `/ a* s) `0 J. x* G7 cName : RR
) N' ^& g  ^: q9 HRegion : Laos
  d- y2 G, c) G: @6 s& R
, h- R, o4 q4 t/ c6 v

- r5 ^5 v3 d7 D" g. `# x& D6 g/ M9 aName : caca3 m! e1 X6 ^# U
Region : Indonesia

$ F8 v! {; ?9 J2 ]$ \( K# l
' N2 W5 @# M" o1 B0 |/ H  ?/ y) P% N  R& R  X+ {, k( a+ m) B

8 u3 z/ b+ d/ R% u- fSentosa Hotel
0 I: e' H+ d1 L6 q" W2 E1 R新山 大丰酒店

  \% z2 w4 Q5 ^7 X% i& D; ]9 P1 |" w  Q* U3 s" i8 j
0 I2 L3 A+ `3 n8 B9 I2 ?
Name : Donna
6 E  y2 @9 K  c7 G9 ~" k% D; u+ ARegion : Vietnam

  a7 X, B7 ^! Y# _  i( n/ \* \. l2 w9 N, C, s
' i4 }, r1 q* R; G1 K
Name : GS4 w4 ]# `/ v% _. F' Z1 \" W
Region : Vietnam

7 u: G" c2 J8 ~, i7 y
" U+ Z8 l9 }1 M" `; w
/ Y: |# [, Y& Q2 v7 eName : Lina
: e( L/ `4 L# D# R' i8 E- r9 X2 cRegion : Vietnam

& e6 e# L8 T8 d' ~" I+ N; l9 W9 V' [# u: \
: t9 R$ n' G  d! B2 K
Name : Jolie, |1 i" W: C3 _# [
Region : Vietnam
$ g3 S6 s# D- U. \
" V. ~3 m4 L& K. [

- U) `! p4 K- E' V) |Name : 小妹XiaoMei" |. A9 g: Y& ]# z; v- \
Region : VIetnam

  Y. @+ W" z, U  T: k# ~+ k/ w- `& {4 Y: |
( @- H- s1 H6 V0 o
Name : 小三 XiaoSan
) \, B( B& T9 T$ t: D! P" QRegion : Vietnam
$ I" K4 i# O1 s9 ~7 D
0 P+ y: Y2 o& J1 Q6 w3 }- |
  M( W7 p; Y- g4 M* q
Name : Niko0 j; j5 M0 ~* v' i7 I
Region : Vietnam

( s( b- v! F7 A/ J( i8 `0 Q1 e+ q, A5 b
% s" O0 E7 |- t' J3 _" R
Name : 可可 KeKe8 l0 `% n9 c) I. M  K5 n: J' t
Region : Vietnam
: h! f6 v0 y* k: s
7 N. M: e$ m% m! X) I2 J! t. ?% M9 _
& o( z% e7 _/ S" O5 |
Name : Ruby
. s, e! q: M9 _8 T4 LRegion : Vietnam

: G0 V+ {$ E3 y' t+ a. Q( a& X6 _: m( H
2 I7 a) e8 K! P& Z6 D& e
7 f' e1 m+ L. j# y
Jb Town Sentosa (Shop)(Nearby C2)1 t$ V9 D! L! S9 O! X& B+ Q9 D, s7 x
新山 坡地 大丰(店面式)(靠近C2)

+ ]* U( |: g% b/ e4 V
( @1 D  \' q6 v9 X- ]. j4 B4 v. X% Q- ?5 _
Name : i18
/ g  q$ N% r4 A# IRegion : Indonesia

' k9 D) U1 [/ ?3 o5 m! d
) v  m; e+ w3 e) k. x) ]( F0 V' K* l
% Q& u% }6 a) VName : i15
% y9 w! ?5 \0 o, s; S( uRegion : Indonesia
! N! m  j8 I* C. b$ V* f3 Q
. C1 i  K) R2 |8 C% K* c% L" g! G

  w% g2 I1 ^7 u2 |/ C7 }: BName : I409- G9 y, ~; V8 x" v, r
Region : Indonesia

  o8 }8 Q! Z3 P, d9 s' s# W2 |# N% t. O6 q) j( X7 o

) _. W1 }0 Y0 J! g  ?Name : i327
5 z: T3 O: F8 ?8 B- @# q4 mRegion : Indonesia

/ N. i- Z+ p3 _! A/ f1 w1 U4 V8 W
7 ^- _* ~6 I& Z
Name : V16
; P- h. U, F8 m4 Z3 ?5 LRegion : Vietnam
# B, \, F7 T) T9 z% R% s9 ?! l* U. D
1 s  c% v; @# A1 [- }

7 ]. O  z+ _2 }2 QName : V52" t' e0 K2 {/ N7 U$ C
Region : Vietnam
! |' d, Z. ?# l% t: H3 w$ i

: l2 O/ o! y$ M) S" E/ \1 r# |3 t3 S) |5 H2 Y% v
Name : i86
! }: m7 b1 Y& |9 w7 D8 iRegion : Indonesia

4 W2 p5 e! u: k0 }2 R2 l7 s! t4 j

3 F1 N) k4 X5 z: U! L, \Name : i302
/ J$ N+ v. w% n: o6 PRegion : Indonesia

5 C! q! U* a; _. M# D+ ?9 {0 n
2 B2 J1 l3 V# h( ^) G7 e
7 s  W0 ~4 x5 ^5 z/ `1 l. CName : i993 K& a3 T8 `8 D' p1 a
Region : Indonesia

! E# c* H& \: l4 ~- j) w# s
) b: i4 K: ?* F, U& ]( k
: S1 T& O) S, A9 q9 FName : i23
8 z! d6 g$ j. d* B/ L# wRegion : Indonesia
( r8 Y# @6 S. u4 k. c
* [& ^; ^% H7 C. s5 [6 n

0 K" T* X* \; \
0 N% i9 L. \( c% h! [- X+ s2 |Jb Town Hotel  (Nearby CIQ/CS )
; U" R5 Y0 A5 `  j新山坡地 酒店 (靠近 CIQ/CS )
% v. k  }; D' y% r5 y

: ?9 G/ h+ N1 Q" r# z# a% n. i
; X/ s8 x* j, E, rName : Aisha* p  P! b, p2 \% j- u0 o& w. o
Region : Indonesia
8 E1 c: e8 p% `8 ^: J' P$ I

" [7 N0 K2 ~1 w4 ?
; m/ @' T" a' D: YName : Mona% |( |+ W) L6 `
Region : Thailand
0 G- G2 y! R6 g( ]

  o! c+ N) e+ Z- D- e7 `" x0 K3 ~) I! R, m- J0 t
Name : Yoghurt+ w& M$ y, X- Y$ ^
Region : Thailand
. `) @* }  E7 v. B0 f6 M

9 @7 B9 {  \$ R6 C( A  a" @! d6 J$ a0 f
Name : Fern
$ G% U3 \7 }8 J2 ^; ~6 N# C1 f" ]Region : Thailand

% b% `; G' r) O' d% V. {3 |2 \7 S: v
; A( z5 Q, B  H" s( x) X' c) K6 l
Name : Linly1 Q2 T+ p, r( O* D2 J% v
Region : Thailand

9 w) L9 r, N  l. y5 x; N5 G( }6 g" p1 X2 S) Y2 }

4 T7 M& {1 D' _Name : Elle
/ ^/ J/ N. U. `) ?# R4 K+ N3 Z8 ~Region : Thailand
( H8 L. Q( |9 ]0 H" B; r
  l3 }9 i' N5 T: f/ i: x/ P1 S

5 Z4 Z! R, `+ M* {. JName : Sofia! T6 `, a* |6 u3 G/ B+ u
Region : Thailand

0 O( ]- r- U8 h" X+ O. B) n
2 Y) e& _1 `8 N3 P5 Y% o4 W3 n& \7 k$ M3 A( g
Name : Poopey
' t* S) J4 n! B0 ~" q( }$ ?Region : Thailand
6 m/ j/ H$ R5 k* Y
# ?# t1 h( J( ^7 w1 c9 V$ S

8 T% C) B3 `! a1 L/ ZName : Miso4 b; @# [: E3 z, J8 r8 D
Region : Thailand
4 E2 |) m, C4 X" d, v

5 `6 X2 Y; T. b3 Z  S! i3 Y3 L4 ]6 j7 e' M4 ?, C0 H
Name : Taporn
+ l( o" _5 V; d9 URegion : Thailand

. J0 V, N- F4 k5 M7 a7 n6 K2 s, S2 Y- }. }6 z4 X& s/ w1 X
& S: Q2 K3 N5 A, d) J* |' \
Name : Rita- c1 |( [5 B. {
Region : Thailand
2 b/ i  q2 ~$ j1 \0 W( U' Z3 ]
6 {# b5 R( s  Z! K9 v) m% n
8 _6 ~9 _9 u$ q  q
Name : Lisa
; I# W( }- Z4 i( t, s$ ^- ?8 A: N' bRegion : Thailand
4 E- T. z8 ]+ e& K4 c

! p1 O$ c! c: k8 K9 ]. ^( I# p" g, j% d! ]6 q
Name : Emmy
, n+ i5 U6 k* }. NRegion : Thailand
, g3 p# V0 ?% v

; O, B( P$ f1 X- ?
1 x( g1 j  M) X' ]' y4 s' EName : minmin
# @  E0 J! I( `" pRegion : Thailand
* J4 B2 u- T8 P/ ?9 I. m' c6 @  a
4 U; {& Y+ r& l& e
. w6 _; I0 ?) y. s' v
* N8 T/ m, s- c' a
=Pelangi/KebunTeh/Sentosa/CIQ/T.Abad END=
( a9 H% i$ K5 B* `+ A( U; I5 b9 k( \+ L+ b9 B) c
) n! `5 R# O) h4 C
+ o4 h4 o& L# L& M( ]5 S
===Bayu Puteri/PermasJaya/Kulai===# n# R5 l" w- E7 Q

& D4 {) N) E: q- F' u) [, m7 \: Z
$ w4 ~4 x. T9 l$ p6 \1 p9 C7 y& q
Bayu Puteri Hotel* ?% b4 |) b  `( L5 [
回百万镇塞车?不妨来这里找个温暖~$ H9 N% S6 O# f; H7 E
JAMMM while back to Permas ? Can come here to have a relax first.

0 ~. v$ d$ }6 |# C4 X: Z  r. U, d
: Q, o7 S: u+ X7 S3 c. N3 V, m
" H- n# Y! S" I2 gName : May1 Z, Z( T3 Q. t! g
Region : VIetnam
, a: ]) s, L4 O1 \6 f
$ m1 ~' b! B4 K" ~; X# j  g6 D
% {6 j. U5 N0 z3 [7 q: o. t" n
Name : Yumi' Z( L( n0 ~; o& C0 }8 {: ?
Region : Vietnam
) G5 p5 @7 `/ b8 T% u# S- C! H

) `) ?2 P3 E- J# }' x
  j, |; ]2 }8 _" E$ J9 E0 hName : YoYo
( A( m% g; D# q4 L, V! `& XRegion : Vietnam
2 z: Q3 l- j9 y2 ]0 X/ o# w, X- i  K3 l
- ?5 k1 y2 z% \( [
' j5 D9 {/ V# D) j+ R& D
Name : LiTing       
" R! {1 [- F# z1 zRegion : Thailand
: y* q  g0 s' o' P( H

; G, G$ [; g1 ^
3 D( ?7 X! W( M6 c/ gName : XiaoHua8 b  W! x7 j1 r) w) Y6 h
Region : Vietnam

/ f6 o  ]% C4 v$ |' G" {" J2 w: e" m( W/ C  t4 [" m4 P
* [( K; b4 y- h$ y( M2 ^  A
7 f3 Z! _! Z7 p% u$ E0 L9 a
Jb Permas Hotel (1)  P1 |1 u+ y& e8 N4 k
新山 百万镇 (1)

- w8 S" R& G% S+ i1 b/ A0 M, Y/ U5 a7 W+ n# Q' |7 i: l
) m* ]4 O4 M3 y! z% M4 Y1 Q% M
Name : 686. @1 Q! G& h. u& `( B' J
Region : Vietnam
. q! m0 L7 g! e1 U% \

5 ^! m  r2 w" M8 q8 I4 w) j9 ?# r7 D& |, Q. b+ f0 F' Y
Name : 992( x* Q$ I- N7 Z1 _
Region : Vietnam

$ m8 \, y! k5 P/ C! k, A
( T( c4 [8 G8 q0 _' c& Z, J: f6 A" s8 g' W  g9 M, Y( U! [: ?% y
Name : 116
  Z4 ^# o# e9 v+ ~% u+ X& W2 ~Region : Vietnam
" v, |8 r/ L, @0 m4 I# _
6 l% x/ V  @) X! x( `5 {
1 C, ~5 k5 Y& ^# f8 K( K' N1 h. \
Name : 766
8 L$ e  \/ X) |8 ?* z( {; H# e7 XRegion : Vietnam

) l( v* L+ I% T1 l: t. i6 _
, i+ T/ a0 [! L, q6 a; O: n
4 p7 f* P# {( [/ x4 w& mName : 676
- K, b4 {9 ?; k5 N& w7 zRegion : Vietnam

' A! D, Q# j% I$ w, k7 d3 O4 G8 b; B: d$ g, J

  M' ?( u* E& f: s3 kName : 738
6 t& V2 G* @/ p0 u; E/ G) bRegion : Vietnam

- t" {0 C& d3 G; q+ b" q& C, a" |0 X/ e5 W9 Q2 _

  L% Z7 l5 E- M; {: D9 J0 n; \
, w- [3 c: i- Y* [5 f7 }  D9 gJB Permas (2)
5 L8 p( _  e3 \/ q' k新山 百万镇 (2)
8 V4 {4 N% n# S; N" Y/ \

& @: y* {/ w, Q6 |4 F* O/ |  r6 n& B! w% s
Name : Bowie
# r8 S/ g/ L: n! R" d  ORegion : Thailand

1 J$ ^1 P# q0 a+ h/ y  ]0 x1 H: S' R( c4 _% P/ C

0 d* R4 e* J9 u8 sName : Emily
* f& k! D; J% kRegion : Thailand

7 _$ P# ~8 Q! p3 |( h
( v& a+ {! I! G- k1 J. ]$ c3 F+ j. p; x$ ?4 G" R
Name : Linda0 v3 t; \" j! B$ M. m' Q! T0 W
Region : Thailand

4 o& k( B# n( a4 ^1 r( f' ?- V4 y
* r6 Y3 ^. r; X+ ]5 c) _
Name : Minee
7 N' u6 @$ f6 s! q2 sRegion : Thailand

. m) z- P2 S5 k8 A
, g/ `& P$ e' e8 J2 C
, ~" w$ ~# J5 n5 q& BName : Kate
; T( }' j$ u2 lRegion : Thailand

& G1 q9 ?( n; K: i! _; P! e+ |' X* K" ~5 G
8 f4 \' [7 w8 c' f4 ]* }- o
Name : YaYa1 C) r" S6 M  r3 h
Region : Thailand
1 S9 _( u" p; A: Y! A7 ?( q& q9 R
! n! \9 k4 }  l& C) u) \5 B% ]3 \
6 o4 s- t- d3 l. _* z
Name : Mia/ T0 f+ m* k; P4 n7 b7 R
Region : Indonesia
4 `7 d/ {1 X# c1 i  E7 x( m
" j8 Q! E3 j2 c: e

' d; `9 f7 ?) v9 B! o, a% Q- wName : Alice# X1 s+ t, }8 e* l! J
Region : Indonesia

  q: ~( `- f8 h# i% Q+ P/ |
+ J; r! R! _# F6 q! g
  @! r. }! D9 W7 I4 TName : Nica" E  e" _* U8 R% y% x
Region : Indonesia

9 K4 ]$ d  {) b0 A4 N$ U( R7 z

! g6 C0 ^9 e0 `; ]* p, y6 y) {Name : Ziya
* r( G; k& G( V1 v8 lRegion : Indonesia
! s8 {3 i0 J2 h& g" @

& g. _3 B* a& F, x  n
: ~* M; E' ?8 Q. e* ?+ d2 o  `Name : Nanda' s3 x& @9 }" n( G% T
Region : Indonesia
5 u- ?  Q: h. r5 e3 I- D+ K
8 A$ _0 V" w0 n0 l

$ B/ A) Z& h& s+ M) |Name : Judy
$ o$ y  c+ n7 \) P4 T: D0 }' F* a3 QRegion : Thailand
) F5 S7 c/ h8 G# {4 S

6 [5 H% `7 R& ~2 e7 k0 |: S6 P, L; z$ c0 a  P" ?
Name : Bunga
' e0 ~! o! \  p( \9 A, C4 ORegion : Indonesia

% L3 l/ X! Y5 v' l7 D- b" ?* e" w6 r8 j( ?7 v1 x% _! N

! _7 c9 @: x& }- x6 g8 KJB Permas (3)! m! N3 L( ]- N2 f: {: q7 Q
新山 百万镇 (3)

( o& v* S$ ?, M0 c, Q7 c# o
' \' b7 d7 f' V$ V5 ~8 q
# K/ D0 G0 T. \! iName : 666
* D- J4 V$ D+ x/ F7 N( g. x& sRegion : Vietnam

# B; M# ?8 f+ K, m# N; _
* s1 Z7 E; j0 `! k0 O
/ c  ^* v: o- a$ [7 lName : 588
6 i) u, Y$ [0 y1 a3 c1 k' uRegion : Vietnam
0 K2 U  s8 A2 U3 w5 ?3 l" Z

/ _( V, d" d- {$ e
# G$ n9 X0 I, J" g( ?+ KName : 636( S! x+ u, S( Q
Region : Vietnam
* B% {8 m) R0 p+ l, ?% D: O

( |+ z6 h* m! N8 j& [( e, ]
6 A! z! ^$ g1 ?$ V! {% a; s( MName : 128+ ~6 E5 H+ g8 J
Region : Vietnam
% W0 ?% k# D7 x4 y: H/ i

; m, d$ |. M3 X
8 H5 j5 o+ x  s, @& S/ c' Q. XName : 1586 v4 N! q: X1 y+ T" H
Region : Vietnam
3 u  D3 b5 _# |, P) P8 p
2 y) y; ^0 s0 ]) w. N/ R
- Q: R, \% ~  A9 @2 l8 @! {
Name : 222
; I7 n. U/ g8 Z3 P6 P% D+ @0 X$ ARegion : Vietnam

6 ]; S# {- x6 W0 `$ A
1 Z2 A2 f) v: Z9 [1 F3 l( p; {/ w9 Z
Name : 117
  K+ I: t* L" e/ [# ]% ]Region : Vietnam

  c8 S: a4 t3 O+ o) g
0 Y" v! ^1 h4 [! T* l2 y- U8 [$ Z" c. ^. M
Name : 718( h" w/ s, P: L6 |! w
Region : Vietnam
$ n! ?9 J9 Y" b7 ?0 O$ C

  Z; G! u1 e. K. t# {3 X5 _' F8 Z, t6 A: H4 Q
Name : 568
9 a5 J2 a' v+ s1 Q8 i. A' i4 IRegion : Vietnam

2 p; ^5 X. q+ B9 c- F1 u! E, \4 @, }
& g, \( ]) h) ]1 z7 u, E0 k* g
7 |2 l; W( O6 h1 U9 j: n' E/ b0 q! U5 J- y/ A# ]4 J, G3 u
Kulai1 ?! u5 _8 Z! Y
古来
, e8 c9 [8 s- k* f  M. _' B
9 S' [: p4 ~8 A% l) B% r

8 ^0 d1 K+ p+ m) {Name : Blue
- m' [0 ]. ~2 W  O, FRegion : Thailand

1 N& k: A: T$ L9 I& n0 z
9 E3 d+ |1 R7 ]5 G+ g1 e
1 U6 I+ r+ Q( y5 r$ P0 ~! RName : Dian" f3 e2 Y3 `. J4 A
Region : Indonesia
0 h( {# P4 }+ v
( K, H) n4 M% [2 ~' Q& _
4 {) q1 N5 h. G  S5 R
Name : Nan) w$ B* `  R5 ?/ Z. T  c8 f
Region : Thailand

. ~8 G2 f  x6 G/ b  p& A) c* [* r! M+ d4 ~% T- Q$ \  O7 |2 J

8 P! }% C2 f1 z0 x6 @Name : May
+ h: v8 l" j2 {0 j" Y' QRegion : Thailand

1 j, y+ @) H* E0 Q( H! u
- c& B! f- f8 {9 t5 z& [7 x- y5 D+ [4 M4 H! h
Name : Anna
- Z: O) v1 \1 n, k% ^+ uRegion : Vietnam

2 S" b6 `# H) r0 A! g# K  [$ s, |/ ?1 i  i! N
  P! Z9 M, E$ s  k2 e

2 y% q0 Z6 I( B- l' U/ [4 \===BayuPuteri/PermasJaya/Kulai END===( C' D$ _2 V: q3 l0 Q3 S2 m0 l
( t% u* C& F5 X6 j; s" Q
% Z# m+ J0 B& v! V1 T9 m) Z
Call Booking : 0109080954 / 01090802097 s; Q7 @& Y, I  B, k; _3 d" c1 k
4 E2 l7 I8 w  w+ i$ E) x. K
Whataspp Booking : 3 A& |2 c3 q2 d+ j. g' X
请点击这里/Please Click Here 1 3 g) I4 E9 A9 \. k
请点击这里/Please Click Here 2
$ P% {$ l& V5 |3 ]3 x8 V
& n& k9 A5 x  _, Z# E% r# E
WeChat :
9 A0 k& v+ l# Y% v6 S- U AdelineGirl888

7 H! R0 d3 g' ]( n1 g- D
# k  W. |5 E$ b% m, fMichat : JBTehBeng
% G5 K% f+ B; o$ |7 B6 g. C" @" OInstagram: adelinejbsvc' q( {; W( R) `0 Y4 ~
2 j; w' T* ^" X* A' o
Telegram Booking :
2 G' U, E( P5 ]  a0 g0 @5 F请点击这里/Please Click Here
: y' k2 F& A% @4 _& q% D
( {7 ^( {0 h/ G( c/ d- DWEBSITE 网站 :jbtehbeng.com
. }# X' @! J; m) h! H" O8 x, z; B( l! U. S  X1 @
Telegram Channel (每日更新/daily update) : https://t.me/JBTEHBENG
) M9 H1 X" U2 l( F" Q: ^' e
$ y# u2 v1 V3 n% ?
VVIP Telegram Channel (VVIP Fr第一资讯频道)
: https://t.me/JBTehBengVIP

3 t5 x- l: R' _: _7 A* `5 Z( ]- p! t$ J
* H* y$ v8 m( m. f
来源: 【JB TEH BENG】全新山都有,没有最好只有更好.........
 楼主| 发表于 2024-5-7 17:26:39 | 显示全部楼层
WELCOME
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-8 19:18:24 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
5 C$ t1 {7 M' v欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-13 11:17:29 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng 4 U. c) ?* M$ R2 P- K
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 14:07:36 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng ) l/ V' b, Z' P3 C1 ^
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-14 14:07:51 | 显示全部楼层
hi
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-15 14:40:32 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng + s5 v' e  V' ^
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-16 13:51:24 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng 1 Q" m) q" Z$ ^8 q5 g
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-16 14:50:03 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng 6 `( Q  L6 J% |, K
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-16 16:32:07 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng( h9 F6 l) u- A  h0 X! z& `4 M
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-16 18:17:38 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
% f6 G  a. V. ^! a) I2 a. y6 }欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-17 12:41:06 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng 0 k1 u: u! T+ J
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-17 12:41:49 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
; R$ g% _$ p) w2 v0 Q0 G  _% S欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 15:01:51 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
! ~0 a7 e5 r% U0 B欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 15:02:28 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
+ F7 G1 E. m" F' h0 U0 D& U欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 15:59:15 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
: e0 D. F& c# Z+ {4 g' y欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 15:59:29 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
) c6 M- `. n5 a. w欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 18:40:57 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng 8 v. |5 [/ f" V5 Y2 s; V
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 11:27:53 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng - C$ B; c' q7 i' w
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 11:28:08 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
+ w5 }5 L" L- s: Y1 S) v欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 13:12:55 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng ( f- ?6 j8 u! Y4 x! y7 V
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 13:13:13 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng # Q5 z7 D; S4 Q5 I3 Q6 e4 c
欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 20:24:16 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
6 l5 [) ]) M* E1 W欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 12:33:47 | 显示全部楼层
Welcome to JB Teh Beng
5 o1 j. _' k9 c, w1 v# |欢迎来到JB Teh Beng
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|联络我们 - WishCT 愿望城市 [email protected]

GMT+8, 2024-7-23 23:03 , Processed in 0.077161 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表