WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 28397|回复: 2

TOP AGENCY JB小姐姐聚集地只有你想不到的没有你找不到的!!.

[复制链接]
发表于 2024-4-2 19:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 JBXIAOJIE 于 2024-7-4 19:03 编辑 ) ]% Z& w) y' a+ r% f

3 Y. q, k6 p( Z- O- z
  ~" e" H# D( w

6 [5 H% K( D  E# I7 d2 hJB 小姐
% A. _' R1 V! ^  n: d! [. f, o TOP AGENCY JOHOR BARU

/ D( e& h  b$ ^' A+ w% m" B
/ ^" `) S% Z8 U0 c0 j/ q' r( O8 Z5 m Website:
, Z( |; O# k7 y$ ?, c2 rwww.jbxiaojie.com
3 `0 [3 G  }- ?% U. R, M2 C
6 e& Z. f; u3 l! PTelegram Channel:5 v! S6 g" @, ?' ?
https://t.me/jbxiaojie" F* W- w6 t2 y" M# D5 r4 D. O6 S

' w$ K! u9 _# Y7 ?Telegram Captain:
! d) i+ i: Z" v@jbxiaojie88
! s; _+ p3 b& {5 @' ?4 l
: q& V0 {! p$ {5 sWhatsapp: 01464579187 [. n5 p) V% r" x
直接点击WhatsApp我8 b& H; l6 E; k  G

6 J( I! ^. }& `/ aWechat: JB_XiaoJie88
& {& ^+ ~$ z; {* z/ _4 l& t7 Z

( S: q% Y" {  {: s' o- @/ h! j. b" m---------------------------------------------------------------------------------------------------  ?+ P  K8 L! K( E! m! B

. e$ p2 J+ W2 i  t$ z4 A, Y  J名字: 668 - Nana
( ^9 j: U0 _5 O& h6 s2 L' v9 X4 a国家: Vietnam
8 m# Q% y2 t) a! K0 Y身高: 163cm6 G- W1 D3 u7 S. o' _" _* m
体重: 42kg0 [1 |1 m( g& m% @& i6 C
尺寸: 36B" E- F; O7 @4 V9 t& J
Website: www.jbxiaojie.com' @) R$ E  G0 w0 D  m# e/ G0 p$ k& p
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
* X8 ?& z, K: a9 [# HWhatsapp: 直接点击WhatsApp我8 k3 ~2 m4 |0 A9 |! H! }
: j1 Q) M0 G+ u0 H: M

& U1 Z/ R! r# v, u! g7 G名字: 988 - Yang Yang4 E8 ^$ d6 Y5 y
国家: Vietnam
/ I2 d! c3 C& n9 f* w: C身高: 162cm
0 V: U" d+ A, y8 H! N6 u体重: 43kg2 V5 [1 F8 V, k6 _2 H1 d
尺寸: 36B; v3 \& h" L2 {- D7 _2 j
Website: www.jbxiaojie.com' y6 J8 j# |: _
Telegram : https://t.me/jbxiaojie9 H& u3 `/ d' F) i6 }4 K
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我3 ?4 y  A4 x3 B$ w! h
# Z: [! p* \) o' A0 S4 d
: U  h  v/ q/ |" {; s/ f6 e. n7 b4 }
名字: 778 - Ivy5 i. s9 ~! Q7 f% J4 t
国家: Vietnam
& E0 a+ a5 d, Z* @0 }) w8 w身高: 163cm
0 c) y+ c- W( T! z* F- ]体重: 44kg / a* {  _. k- N. a( n$ d! t7 {9 p
尺寸: 38B& Q# k7 K- B/ X
Website: www.jbxiaojie.com8 S- m8 N( L9 `7 N; l$ G( {
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
# [8 P( U3 M, G" d# y9 U- p; qWhatsapp: 直接点击WhatsApp我! E! \1 _2 G: c* R% Q
' A  d8 ^) h1 h) I. g' d
. S! m1 W. z- K1 Y* o, w
名字: 919 - Xiao Mi
: e; O# C5 M1 T$ V4 w5 Y1 ]0 g, N国家: Vietnam* p: u( i9 Y, J6 T  t
身高: 158cm
& s+ h# |# e& `# D体重: 42kg
3 F* k: I9 L' M  F1 ^- v1 X; q# z! X尺寸: 34B, c5 F1 ~& P2 X8 ?: z( ~
Website: www.jbxiaojie.com
/ K7 }! _# M, X; {3 Q$ pTelegram : https://t.me/jbxiaojie) ?) x; w7 n% R0 G$ S
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
6 M; @. w6 G( o' U5 |+ H( C9 u3 }2 N
4 a( w0 t7 h; U! P  {
名字: 199 - Susi
2 `! A( H; C( W! I" K  j5 \国家: Vietnam
  j. p% i; p% h( d+ I, S7 s身高: 158cm+ X) M1 N8 A( V5 M. J! l) o; I2 V
体重: 43kg9 h  S3 q3 q1 S0 e- K- S- y
尺寸: 38B( b) ]3 i( v! n$ u
Website: www.jbxiaojie.com
/ E# b2 v4 Z$ _% ^4 [( C- ]' VTelegram : https://t.me/jbxiaojie
; l' b$ Z3 n) d3 pWhatsapp: 直接点击WhatsApp我
# X  Q( N1 ^- S* Y. S
1 J. t0 o7 l. B' l* @
$ ^9 C, c) ]0 [5 s# n0 G8 Z名字: 138 - Nancy
6 T; {. B6 o9 f$ k* K国家: Vietnam
; p  e! V$ k% T3 y身高: 163cm# h- u5 H* E+ m: a  k2 L
体重: 42kg) t, G- T% x3 |* f0 \8 l3 i
尺寸: 36C
1 s* y- x, d& E+ {2 BWebsite: www.jbxiaojie.com
$ G2 B4 E9 T% M+ pTelegram : https://t.me/jbxiaojie+ Q$ K2 Y- n' |3 _& p! j( m+ a. e8 J" z
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
3 O( u! E) Z, L: _
5 Q+ M, p- S5 n$ d2 N, u0 J% r2 }5 ~. G1 z: G7 K& |( r
名字: 998 - Binky. z! `6 i5 A3 f4 a  G$ `6 G
国家: Vietnam
' a) }- C! t9 _5 s3 F身高: 162cm& n, R) D# k: I+ j
体重: 43kg; R, n: T1 w% ^4 S# N
尺寸: 36B
. H7 N* y  a" `% YWebsite: www.jbxiaojie.com
$ w- M% E' q. l$ R& w' f" iTelegram : https://t.me/jbxiaojie0 b5 B9 z5 e8 b7 {/ j
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
. J( v' _6 G: j7 [! O7 [! L0 P
+ R$ _" P4 H2 H5 E6 e# [/ ?1 Y0 c" }: [
名字: 676 - Lani! i$ I/ s) R0 n
国家: Vietnam  G3 o, T5 u* w: g! W& T+ }( E8 a
身高: 158cm5 Y! g+ T. @7 t( [/ n  m. ^5 [
体重: 43kg/ z! r6 D* Y% S% A
尺寸: 34B
! l% }2 `, s6 C! U& {; i+ mWebsite: www.jbxiaojie.com! v2 h" w) i, Y# F" u- S. @, y
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
9 f. l5 j+ M* w1 T! TWhatsapp: 直接点击WhatsApp我9 [: p. c, |  g% w8 x2 S; B! o: F' @

3 f9 z" k! u( R4 @! K" Y$ h1 G4 ]2 J2 j! Y( I. k0 N( \
名字: 992 - Bella, k2 B. C6 |2 i3 R$ \
国家: Vietnam
2 Y2 `- l$ n3 N; U; n; u9 G身高: 170cm7 {( x( c$ o8 T3 C4 L7 [# B
体重: 45kg
$ x; Z" B' N! C+ n/ }尺寸: 36B6 H7 f8 j- [2 p
Website: www.jbxiaojie.com6 Y; R  F6 x9 E
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
! e- Q/ V$ p& e& n* _Whatsapp: 直接点击WhatsApp我0 ?1 Z, E5 s! }- K
  h9 G0 l$ x, Y  f; }

0 V: w+ T2 }, ^. D名字: 838 - Xuxu7 Z: i" p& x* S% T! \0 I- x, K! d' Q2 I% x; W
国家: Vietnam; Z9 k* g* O2 }0 d$ C
身高: 165cm! M) E1 [+ o* q' i
体重: 43kg
2 K. E- H' i) }3 v( ]3 b1 w尺寸: 34B
9 Y. [' d4 R" Z/ y& X$ MWebsite: www.jbxiaojie.com
. V6 `- D- Q- v' }$ V9 u* ]. }4 P% K2 MTelegram : https://t.me/jbxiaojie3 M+ ~- M) ]4 S# g
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我3 k" v( Q1 j/ |6 R$ a
$ k: m1 V9 W% f$ n7 E; ?2 h! ~

' v3 ~  j% k$ R5 K9 T名字: 118 - Xiao Wei
3 t& I# X5 t6 G: s& t国家: Vietnam" y6 |4 c( H3 I5 l
身高: 150cm
" g, e* Z1 R# e. \" H体重: 44kg
6 r3 P7 r; ~# ^/ S- p) ]7 n尺寸: 34B) ~- Y5 J& z& N) O, I. N. X
Website: www.jbxiaojie.com4 d/ t& l9 k0 F( Y: F- v/ f
Telegram : https://t.me/jbxiaojie' ]9 V1 D/ _. v- i! B; Y7 j
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我! Z  [# l& Y# b2 \5 @! m

/ y, i4 t0 O+ i! k& _+ k4 _1 ^- o2 V# ?0 }
名字: 636 - Sally& Z0 w5 y( @: G5 j. P; Z
国家: Vietnam, w# _% x! g/ g( w9 v7 M# i; H
身高: 158cm
" b* R6 @+ ?: F: |, Y- x5 @4 `! B( O体重: 42kg
" h) u+ @' I: _尺寸: 36B
0 [* X7 W5 @0 O( hWebsite: www.jbxiaojie.com
+ ]6 x9 h2 D. h0 T; TTelegram : https://t.me/jbxiaojie
- x+ e- I& }" N1 t3 G5 PWhatsapp: 直接点击WhatsApp我% c" A( e) E5 O6 [# c% Y4 N

2 t% n, d( }) m+ \
3 w7 Y- ?* G% z) Z( B名字: 588 - Kelly$ A: U3 l# \) D6 }5 T& A
国家: Vietnam
+ V+ V8 E$ D6 ~$ v" ^身高: 170cm
+ a, p$ o9 ?; r体重: 46kg
1 r  k( z, W; a$ v尺寸: 34C) Y5 C' \( {& z7 R1 J5 X
Website: www.jbxiaojie.com' o. S. N3 i$ g6 o2 G
Telegram : https://t.me/jbxiaojie" C# U7 l6 F( S1 t/ V
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
6 U. n. c# I0 z8 r, ]1 X* M8 `$ f: V. X( r: _; Z- P
" J3 D8 b/ K& ?5 G1 V7 E
名字: 516 - Bebe
) A  i: P* i  K" u3 q国家: Vietnam4 O4 ^9 r5 H% \  T, h; {
身高: 166cm
" u7 M! w: B8 p2 Z3 q体重: 42kg- c' X' B; l8 [0 V4 H) o7 D0 }
尺寸: 34B
: P( `  }- v7 u% U( Q0 BWebsite: www.jbxiaojie.com' I4 M. e, n( K: b$ @% u0 g) h
Telegram : https://t.me/jbxiaojie9 H- J/ \  r  [8 S
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
1 w5 A1 O1 D, `6 W
2 U5 ~+ m; U0 m# {, ^
6 [& @- _( G/ E* r9 }6 {3 ^/ y名字: 678 - Angela
( \1 z" J7 ?- ^- i9 s2 H( l8 y. [国家: Vietnam- o$ N5 Q" I7 H% D7 p3 D
身高: 165cm
% |1 D0 u" y8 Z! E! d' ~+ G体重: 42cm2 r' R: ]' K* F
尺寸: 34C
4 b& z0 Q3 @2 P8 bWebsite: www.jbxiaojie.com
) G1 d3 d5 f& H, C' xTelegram : https://t.me/jbxiaojie
& z$ ^8 x1 k6 Q' r9 |# b' oWhatsapp: 直接点击WhatsApp我2 N  O5 A* V/ v$ ~0 w

4 c4 ?/ ?3 O) ^( h" C7 n4 j, w( Q
, z7 G8 `) c$ w0 X名字: 119 - Miumiu$ x# _1 ^- N9 y
国家: Vietnam
  N$ B8 ?) e0 s' J身高: 160cm
3 {8 H* L4 g+ \* J: M体重: 42kg0 y1 k4 F- Z4 [/ s, T' e
尺寸: 36B& ]  ^; K' V/ Y* t  X/ W
Website: www.jbxiaojie.com+ W1 [: y1 z( l, u
Telegram : https://t.me/jbxiaojie" F' ~6 _7 i, `1 L/ m; {, K
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我+ I0 H! a+ H; U* f* O) L9 y, ]( D
6 v7 i0 y% P1 I  e  p6 k

' V2 f% G  p7 W- z# V# _7 e名字: 866 - Linda
- y% G2 \1 M' o) p国家: Vietnam4 O, a* s! Q# f4 q) @+ }$ \: P
身高: 158cm
, K  P( I2 h; G; H3 S* _体重: 43kg! v% r% g; q  p; V/ H
尺寸: 36C. y+ z" w2 Y/ C1 z+ K* x
Website: www.jbxiaojie.com
  a3 f' p+ W' x6 ]* nTelegram : https://t.me/jbxiaojie+ v- n! K5 V( }' j
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我; @& m6 E( {# a) w

) {! U9 |' d, Q1 n+ L) C( ]( D. n4 ?. u7 P% n" U/ f
名字: Xiao Mei
" ~% N- J  z8 C+ ?国家: Vietnam
" q  }3 w& B0 S2 ~8 P$ H身高: 155cm/ s0 f9 X4 z- O- p0 V  D4 W
体重: 43kg
( E) Q2 w5 j  }, {. V+ S. _尺寸: 34B
# T9 X8 E  u4 \0 t2 X% |5 WWebsite: www.jbxiaojie.com+ k% _. S9 G# H% t$ b1 [5 J+ Z# c/ g+ `
Telegram : https://t.me/jbxiaojie. N! f3 t4 n0 E) S, w+ u
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我+ x2 f/ `0 H( t" K+ r  ]) S

* A4 L" x6 ]0 I0 b0 n4 I, r' m* N7 g/ u0 p
名字: Mei Mei
( K2 e$ `, B7 q! c" f; j8 u国家: Vietnam
0 C5 S. t' [$ W4 h身高: 165cm1 V( J! D4 ?3 `9 `0 r& l
体重: 42kg
; S% c  g4 q) |7 O尺寸: 34B
1 p) c9 C3 `+ u% W, \# m; jWebsite: www.jbxiaojie.com
3 K2 b, V+ M9 {4 t3 b  PTelegram : https://t.me/jbxiaojie
) P* g3 x' K* f1 b4 b3 x7 M, c* sWhatsapp: 直接点击WhatsApp我! x  a: _- Q% g1 L7 j! i' I
; K/ ^, t4 u. [1 ]: d+ u
0 E- i3 h1 Z% f$ S6 Y; ?
名字: CC
& ~/ H3 ]* {9 T2 r7 E1 W国家: Vietnam# q0 Y* d; H: }
身高: 160cm
0 J) G# e$ y7 K% w* X  ]- i% n体重: 44kg, d  g  V4 |: K$ k; u) o3 l
尺寸: 34B
- I! _: y6 ]- M$ C9 f5 w. YWebsite: www.jbxiaojie.com
4 S, F" G3 @' A) zTelegram : https://t.me/jbxiaojie
# ~% N3 A% K. L. nWhatsapp: 直接点击WhatsApp我7 X# v4 S# @: C* }# B% Y

. {9 [/ P$ b9 t% z* o0 u6 A7 l7 Z: L0 W
1 u* n# u' f2 e* `名字: Xiao Xiao  M7 x3 S1 o( u0 s$ J
国家: Vietnam
7 z3 Z! _$ Q  q* \  X& K身高: 162cm
0 X+ T9 A$ J$ I: Z; P5 ^' Y9 a体重: 50kg
8 v% l/ H2 J4 ~! Y4 Z尺寸: 34B
' M# U+ N* Q3 f  o; _( g6 jWebsite: www.jbxiaojie.com) H6 u) u1 z4 b) \, B# v  {
Telegram : https://t.me/jbxiaojie% e5 R, c- n) l
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我! W. }% p! ]1 X  K) M! e

! ]/ q( j1 w. L. r" b- ~* X/ z
5 {( Z9 V9 ?8 q. |3 H8 }2 ]$ s名字: Kaixin
/ w! x  H6 J' U1 X国家: Vietnam
' C+ a5 s# y$ @身高: 152cm
7 r! n. \: P* U9 V4 x- {体重: 45kg
: m# G$ n$ Y* f' j尺寸: 34B
1 H/ f6 V/ ~' U5 MWebsite: www.jbxiaojie.com+ z; j5 k, p* V. S7 D& }5 w
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
) ^+ P% i1 H' q+ n( A: g' KWhatsapp: 直接点击WhatsApp我
; b# j8 B( C) r' h% O
! O1 F' s( F+ O  U+ K
/ l$ [- e8 m3 l0 I名字: Nina$ P; Q% s, r/ k& t% g
国家: Vietnam0 s) b7 j7 F9 q( Q
身高: 160cm
, `" v) \5 ]8 g2 X. |! m# V体重: 45kg
9 N3 Q4 ~$ \) M) R6 F' d6 n+ s  s尺寸: 34B9 c0 Y( Y3 z, T$ t
Website: www.jbxiaojie.com4 ?) T; Y  s4 M: E
Telegram : https://t.me/jbxiaojie5 p; u0 M; w; J4 C- @
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
# W9 K- k" O2 h9 t1 G' d" I9 w* G; ~& @5 b+ R- m8 x

% l- G- n5 Z7 z% U$ \  |; E  m4 h& |名字: Orange
6 m4 u2 L" B, c国家: Vietnam: [: @' f: U+ [( O
身高: 155cm
+ [3 p1 [4 p/ N* T2 e体重: 44kg/ k4 G5 ?8 B9 L8 w0 j- g
尺寸: 34C
3 W: n1 U! D( I( w5 W0 |Website: www.jbxiaojie.com
4 w) I; @2 g3 a/ S$ ?+ gTelegram : https://t.me/jbxiaojie% T& x; X* @6 W+ o# y4 Z
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
5 Q5 x6 F/ J+ q) @5 s! d
$ U1 m! U; X& y; a$ c7 O* C0 B# u% ?/ M! J  o: n
名字: Lina. Y5 x7 v8 Q. l, _
国家: Vietnam: {+ Q% x6 a6 A+ m! |! H2 I
身高: 152cm2 Q4 J; A, I7 _$ b! j
体重: 42kg7 [# S: A5 |/ S1 Z, f
尺寸: 34B$ b! Z) o$ t( s3 B: i, i: O0 D8 G
Website: www.jbxiaojie.com9 t/ ^: l# A; w: Z
Telegram : https://t.me/jbxiaojie( }4 [: f, @2 b( W2 `" b) P
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我+ I: [. J# N3 ?) f4 x
  ]! ?  G0 Y6 F/ Q# j
! u6 {7 Q* D0 c* s1 C0 P* {
名字: Gs
$ k# \  l- y) f" i( d; @国家: Vietnam
7 |7 Y$ I9 j/ b6 Y身高: 150cm
0 U6 n0 g4 L0 O' m/ }9 P体重: 42kg% F' {# H4 ]' f2 n8 k7 {
尺寸: 34B1 m( q9 P. h  o0 l" X
Website: www.jbxiaojie.com1 e( l1 [0 L2 P0 m3 g
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
: {# d: ]7 E9 l8 oWhatsapp: 直接点击WhatsApp我
" ], d( E$ I5 K4 E) u% `: O6 E% d& T6 K" F$ E3 C  Y8 ~

; {/ B. o* U, T" A  B$ W名字: Yang Yang
$ P# I  S6 d# s& X# T国家: Vietnam: \7 M( Y% D+ X* r9 ^( S9 ?
身高: 158cm
8 Q% I9 t. |- e: ]1 Y2 ?: `体重: 44kg1 @% o+ ], m4 Y
尺寸: 36B3 }3 B. w3 f; W" c9 k
Website: www.jbxiaojie.com9 U/ H! Y3 i5 u: g
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
# N4 x/ ~7 O5 f4 D+ K5 I/ IWhatsapp: 直接点击WhatsApp我# w% K, \! V. z
; ~, ~) j+ m& @
. {3 H& [( g9 |+ X& ]4 E+ |
名字: Hebe/ D- c2 o9 M: f1 o' q; N
国家: Vietnam. K% b; ^( U2 T# N7 m& U+ u* b* ~, P
身高: 160cm
. T, A: c/ }) \5 j0 u体重: 45kg. r; `3 z4 z/ b; R: d6 }
尺寸: 36B
2 ~# \$ G1 H4 X( J: t& w. dWebsite: www.jbxiaojie.com
9 y( D' u& W) H6 `Telegram : https://t.me/jbxiaojie) E8 b' k7 G' n
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
; n% O. f) M: r/ f
/ O0 S  J' m7 j$ x
! ?' W6 B( b/ h' v: K名字: Camie
( m: q- ]: Y3 e( |) |) y国家: Vietnam
) N; m. Q3 E2 T7 d# ~8 a- O3 n身高: 162cm) z5 u! A1 H- l) [
体重: 48kg& b1 }% }2 @5 C' Z
尺寸: 38E
2 H; s- \5 A' ?  d8 C8 M0 TWebsite: www.jbxiaojie.com5 z9 v; h' j$ _8 J- Z  G1 o
Telegram : https://t.me/jbxiaojie% ^. {& x8 |6 d6 O: f
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
3 m, u+ W% I; k4 T# j& ?3 Y
9 ?* ~. s9 d# R2 t* w7 V# P$ ?$ k. X/ d2 L0 t( S% L
名字: Junsee
! y# B% t0 t7 s+ B$ g1 [国家: Vietnam3 K; H! r* d' Z8 g. J
身高: 160cm
% t- r: r9 N, ~体重: 50kg1 v, m# N: G9 z/ A
尺寸: 36D+ C, P+ R* e# I2 L  r9 p
Website: www.jbxiaojie.com
! r3 S6 W& P) W/ PTelegram : https://t.me/jbxiaojie8 J. C5 i/ V2 n' D# x: e) w5 K
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
: S$ V7 Z9 @. c/ l' ]3 N/ L2 L3 |$ C1 W: x$ a* s. |6 v3 m
  d+ i9 R+ {8 i* p# X! g
名字: Xiao C
0 Q6 i% ^- I6 ?! e3 S& B* `国家: Vietnam5 E4 k3 y2 ], G% G4 v$ M" `
身高: 170cm
" s% Z* V' S1 l+ Z体重: 55kg) R8 u  ^* H% \# P' ~
尺寸: 34C
6 n% g. A( [; r; hWebsite: www.jbxiaojie.com
* L! e+ V+ _" J; i/ i* H  r! K5 D( e! h) NTelegram : https://t.me/jbxiaojie
  X4 V+ J) c6 I+ @Whatsapp: 直接点击WhatsApp我+ V% p6 H4 L4 ~4 z, M! G

# Z. w' c' D5 F& t5 S: ]& J  s4 D( R. O* Q3 c) l% Q3 o) G, ^# Z
名字: Yumi3 J% t. A* U, H7 S6 {$ o
国家: Vietnam
$ B; w$ s7 c. v+ ]- k' E6 U1 V身高: 160cm0 }: E3 U' v/ y5 p6 j3 C
体重: 45kg- B1 E' S& B4 ~/ Y" C1 q: v3 {+ A
尺寸: 34C
2 L* u* a' g% z* uWebsite: www.jbxiaojie.com
! ?8 y( u2 p5 k9 [Telegram : https://t.me/jbxiaojie# |1 d  x* {9 `) B: w' z# i
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我% A8 z( M  K7 R

; }+ W5 a  ?# ?) }& W7 T  D. e8 k6 g# A
名字: Jessco
! L! U& n7 p5 x* [8 a国家: Vietnam6 f2 h) f2 B' V. q* Y  w# \/ u* V
身高: 167cm% p$ s8 x4 s0 g  [3 G+ l% ^
体重: 49kg# U+ ~2 c9 i: S4 `0 b3 d& P
尺寸: 36C
! V/ e2 v& e8 y+ e: x: KWebsite: www.jbxiaojie.com5 f" l0 U. E  g; d& K: o+ A. y
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
+ m2 F* I  n5 B8 ]4 i- pWhatsapp: 直接点击WhatsApp我7 j9 k+ G1 d% n1 J3 H) Q" [% R

* P, e# |3 K$ j/ \& p$ e: L6 k- e* Q. e" l+ D, {8 L7 [
名字: Baby. O: j$ ?0 ]" g8 ]
国家: Vietnam
% }7 u2 |; d7 J3 G身高: 160cm; X  o: z4 `. r% F
体重: 44kg* c; O7 O' P5 p& J4 I( f8 H2 t- D
尺寸: 34B8 x9 Z0 S% N4 i3 x1 m
Website: www.jbxiaojie.com: Q! U4 `% a0 p7 l/ i: `
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
& G8 h) E1 M- T7 |Whatsapp: 直接点击WhatsApp我7 K: A/ b4 k. ?" P+ O% f+ F
' A, `: G  F$ t, O7 F
: m# m. ~4 W! i" C- E
名字: Xiao Ke
! _! c/ H4 V0 X- _* x4 g国家: Vietnam
, P4 F3 q+ l+ s& ?1 k) _+ D& c身高: 155cm
7 ~9 t  m$ J) |- L2 x0 g: w体重: 45kg
6 |+ `% ?% @9 {' j: `尺寸: 36C' j# y: t# H1 i1 W* p* Y% R6 h
Website: www.jbxiaojie.com0 w5 S4 s9 v- a7 {7 z
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
8 |/ F" l6 L' s6 WWhatsapp: 直接点击WhatsApp我+ A0 v' E1 W' D% H3 j7 s5 T$ {0 h
( v  `% {, y: o

+ ]( s3 b8 s! f7 J4 ]( V$ V. A* t( I( y名字: GG
# G( X1 n3 P) w国家: Laos
/ P) r0 v1 |- N身高: 155cm) h* o7 A. S$ C7 S+ ?' V" B
体重: 45kg
# X- P6 F) _* m# D尺寸: 34B0 G: O: ^6 u* @2 e5 Q6 Q
Website: www.jbxiaojie.com7 D4 w" W+ k9 ?4 D. H
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
( H% C9 y8 ]) VWhatsapp: 直接点击WhatsApp我# c5 v3 y; L- ?0 c1 @( Q/ J
$ a. ~0 K. V. Q' o

" c2 d/ G2 k3 _& \4 S# u, P- \名字: QQ
) G! \2 Q9 I# G& a! c- s国家: Laos6 m9 ]2 E! q9 t" X# ^
身高: 153cm
6 I! L# l0 t) q; o8 \$ _1 f体重: 48kg3 I; C' U! e2 a/ f) S
尺寸: 34C+ k6 j: Y+ ]9 C" J+ G( i8 m3 l
Website: www.jbxiaojie.com9 k, s; a' L0 \
Telegram : https://t.me/jbxiaojie, f0 C6 ?  X, S2 V# E" u
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
9 C  T/ I5 S  V1 b$ \- o* A' I3 M3 n3 U0 r' Q

$ K5 _2 ?% n0 M4 d: ~" _* j/ `名字: AA
7 |" O+ b* b9 a( K/ Y国家: Laos
; Z- m/ A+ K5 r$ l+ T6 Q' N+ K身高: 160cm
2 z7 G5 u) s8 W1 ^体重: 45kg
6 K& J. V0 @" ]: c# W尺寸: 34B0 X, Z6 Z3 Q, M0 ~9 n. N+ v! N7 Z0 [0 u
Website: www.jbxiaojie.com
: e  y. ^; k$ _3 q' f: kTelegram : https://t.me/jbxiaojie3 d9 t/ K8 @( c5 f5 }
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
. h) m9 X- ?, Y; Q% w$ {' i& C% G+ X& A+ Y" ^; ?' q* ]: S5 x( K

" W: E8 C5 y" p名字: SS
  e4 y. G0 \) M2 a' v1 w国家: Laos; u% C2 d, y2 _
身高: 155cm9 p* @( \! B* m
体重: 40kg* `/ _4 j) `7 U: R
尺寸: 34B
6 A8 ~& F* t; [( M. i9 aWebsite: www.jbxiaojie.com7 |8 _; \: A$ q* u
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
% z6 @" A; K# @; Q% Z8 w2 jWhatsapp: 直接点击WhatsApp我
- t& G' i8 R; ^, |  q
% h- C  t" F9 @( s4 T3 u$ Y% Q
( h, m0 a; `( u& z- S3 O2 d名字: YY8 J$ j9 Q/ c: S$ u* n( F% O
国家: Laos
7 n# ^9 U; q! a( Z' q身高: 160cm
7 u7 Y7 r6 V6 X: |, H6 v体重: 48kg- X% k) l6 C4 G+ M( W& k' ?+ x
尺寸: 34B  @. p0 K9 @, I- D7 E
Website: www.jbxiaojie.com
/ [( V$ K: b6 [& Q( n' j$ yTelegram : https://t.me/jbxiaojie
: q' X$ z" N1 W& _Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
7 s: k; |# b& U5 Z4 c
) i0 S/ I4 T) c0 \+ _" d8 v0 u) V* G& G+ r/ j. I
名字: FF
! o+ K. u7 i5 Z' T, T" O  q国家: Laos7 a" Z, ?) r3 L  p
身高: 165cm# \* q8 @0 `6 O# E3 m* ~" h0 I
体重: 49kg5 Y7 ^4 p: j- H2 G7 w$ q
尺寸: 34B+ G8 u% G& H- ^! v" |: A9 N. F/ ^1 D
Website: www.jbxiaojie.com
8 Z* x9 Z8 I, f) ETelegram : https://t.me/jbxiaojie: F8 [9 ^! w! ~
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我+ s! d8 V5 u% f- ~5 E- G/ u
& m1 T0 m% e0 V# s. F

# x; j! B$ f7 o7 k5 U# Y; t" }名字: NN
" b& x6 f# |0 A/ n国家: Laos0 h4 a+ A" ^3 T; L
身高: 159cm" `: O5 I# x( C2 v% q* D
体重: 48kg
. ~+ i6 [: L: Q' e& ^尺寸: 34B
6 O, q3 G% U* A, XWebsite: www.jbxiaojie.com
% z/ z+ m: i, g; m: U  M& y& A. ^Telegram : https://t.me/jbxiaojie$ t7 E  l9 h1 O5 E
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我! k' G1 r9 n9 `5 {
3 J/ x4 O" }% T1 H

# X- ]$ ~; f; c6 j; \3 f' M  ^, I% a名字: Pat; I3 S2 d1 B: V% P" [# D& v
国家: Thailand& V& Q' `( \, S1 f
身高: 163cm  @( r2 I3 j" p! E2 }
体重: 41kg
3 X  ~: \" j: U( o尺寸: 34B
9 U3 A3 A7 f( [4 y& PWebsite: www.jbxiaojie.com! l( {+ ?: x: I1 y  D0 \& i6 T- T+ c
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
9 ?6 L# G( _3 FWhatsapp: 直接点击WhatsApp我; Z. q0 S( U- E4 I) E& {1 D

5 R/ U1 B! G2 r) M* S7 n; S1 x% J
名字: Ting. \, p: U9 E9 [6 {2 i0 Y( ~
国家: Thailand
0 h# f* q' q5 ]3 C5 I4 E身高: 154cm
6 v6 W0 R) i' M1 \! b体重: 53kg
) p* U$ S6 T  F' G) \" H* M尺寸: 36C
& V' e* ]' Q( m/ i$ g+ l8 z. BWebsite: www.jbxiaojie.com8 X) f3 G: D+ u6 M: z
Telegram : https://t.me/jbxiaojie" x0 b: X8 [+ b+ A8 ~
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我( p/ {+ [* J. S. G+ m
) e7 c7 c, K! ?: P6 j  q) I
+ h7 S- J; B0 }7 A# {' J
名字: Ava
+ r) x+ @% J# S; Y" ~国家: Thailand
0 f' m/ Y! v4 @身高: 160cm
" \* {5 l* R- E1 N5 a8 o3 L4 e体重: 50kg8 T$ {* n8 V! u& ^+ R0 |
尺寸: 34B
+ T  n, \/ o2 ?" [% u# I) \Website: www.jbxiaojie.com8 o" \5 z& G) ^
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
. i% P1 L6 [# g) E2 I$ i  qWhatsapp: 直接点击WhatsApp我6 G$ u  L5 J$ n9 l4 l! G' C  V6 q
) w5 n6 X' Y' T7 {
7 U; L" l& z. d
名字: Iris
! K6 `3 q0 l) e( O  y$ Z国家: Thailand
* @+ o% j# _7 T- W) n( \身高: 160cm7 \" u  A- _. N0 C
体重: 49kg; P1 ^' v  K1 _) ~8 a) O5 e
尺寸: 36C
+ q/ M9 P1 Q& v4 ~9 b0 EWebsite: www.jbxiaojie.com% E/ q! D/ [8 e5 A6 W/ F* B1 M
Telegram : https://t.me/jbxiaojie
" R0 G& E7 d. Q: h2 ?( {Whatsapp: 直接点击WhatsApp我
5 D7 }3 @( [4 E9 L# n# d' |, ?
! t" u8 z* }  u- N& O; V) ]1 B) o
9 p0 j6 P4 z8 y! R名字: Lemmy
) r) p. r, N2 F& \7 H国家: Thailand
2 B, w' ?+ H- a' [% l身高: 162cm
3 v( q( z+ Z$ ?2 D7 g! i  z+ Z: d6 W7 q体重: 49kg
" d) z! k4 C- o8 d6 L尺寸: 34B
  Y0 _* c+ _! cWebsite: www.jbxiaojie.com
) u4 B: H5 X$ ]. C0 p1 T8 NTelegram : https://t.me/jbxiaojie& ^1 u- O. q1 t3 [
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我& ^0 c# f4 Z- a
' N, u0 u4 J! J' _: [* n
; N8 T- ~$ |7 {8 G$ x5 Q& _% q  B' Q
名字: TT8 {5 E; ~( q8 m2 v
国家: Laos/ Y  v, Z+ Z' [
身高: 152cm/ L" N; G1 r0 i1 @4 ~7 V, I/ ]
体重: 46kg
' [' O3 ]/ s2 w; T* [4 @尺寸: 34B
/ ^  ]4 L3 _7 {" R! KWebsite: www.jbxiaojie.com
0 V! n4 |/ P% ]/ TTelegram : https://t.me/jbxiaojie
: F% L7 A% P- `5 Q6 G4 ZWhatsapp: 直接点击WhatsApp我
! S2 R) f! l1 |' p7 x+ f' ?$ ]$ b$ G
4 {( ?; z) ?$ J8 `: T
名字: PP3 X% l6 Y4 g" f, V. n$ ~; u
国家: Laos
, H/ V7 \- a8 K& i& Z身高: 153cm1 s1 K5 \* o$ ]4 j4 j. D0 D. V
体重: 47kg
0 T$ w* I2 m" {! X: i尺寸: 34C
7 w  H3 H) `, ?7 L- N+ w7 QWebsite: www.jbxiaojie.com
& t. z" j) j' E  l) y! c  ~" y1 TTelegram : https://t.me/jbxiaojie9 \8 E) b% n9 A- j$ N: }* b
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我/ O. F8 Z) {- [$ [# c* R
1 r* v& X+ [* q& V
7 S0 c" ]; j$ ]0 y
名字: XX$ u4 y3 o8 c$ ~& q" u
国家: Laos
( `$ X0 t7 Q0 Q2 l; B# |1 y, A身高: 165cm
* h) }" ~/ }. W+ L% E+ H% I0 d- e体重: 48kg
$ g8 \8 C+ A( k$ c: T尺寸: 34B! ]8 }5 \$ m3 _; a6 Q
Website: www.jbxiaojie.com
  v# p$ X! |. Z- oTelegram : https://t.me/jbxiaojie' g  X8 y2 y1 h; i+ J+ M5 L
Whatsapp: 直接点击WhatsApp我, ^) G' G# o$ @3 H. p4 C; O
/ q* b4 t, n5 U: h

, O6 v" D( s& A3 m- f- x9 h. I: L7 a" B" h5 N. ]) ]
发表于 2024-4-4 02:14:03 | 显示全部楼层
老板兴兴,有机会光顾。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-15 04:50:48 | 显示全部楼层
找机会,试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|联络我们 - WishCT 愿望城市 [email protected]

GMT+8, 2024-7-20 21:44 , Processed in 0.028419 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表